تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 14/4/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : ناصر شيربگي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي نيازهاي خود توسعه‏اي (خودبهسازي) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهر اروميه

چكيده

‹‹خود توسعه‏اي››‌شيوه جديدي در توسعه مديريت است كه توسط پيدلر و همكاران (1986) با هدف مشاركت مديران در جريان توسعه مهارتهاي مديريتي طراحي شده است . مبناي اين روش سه سطح اصلي از مهارتهاي مديريتي كه هر كدام از اين سطوح نيز به مهارتهاي فرعي تقسيم مي‏شوند بوده كه نهايتاً يازده مهارت مورد نياز مديران را در بر مي‏گيرد . هدف اين پژوهش آن بود ه كه تعيين گردد آيا نيازهاي خود توسعه‏اي مديران در سطح (1- دانش آموزان و اطلاعات اساسي ، 2- مهارتهاي ويژه ، 3- مهارتهاي برتر) مي‏باشد ؟ و آيا بين ميزان نياز مديران مدارس به آن مهارتها با توجه به عوامل دموگرافيك تفاوت معني‏داري وجود دارد؟

براي نيل به هدف تحقيق از پرسشنامه استاندارد اقتباس شده از كار پيدلر و همكاران و با اعتبار 94 درصد استفاده شد . روش تحقيق مورد استفاده توصيفي ، پيمايشي و جامعه آ‚اري ، كليه مديران مدارس دولتي ابتدايي راهنمايي و متوسطه شهر اروميه بود ،‌تعداد كل آنها 245 نفر بود كه با روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي متناسب با حجم تعداد 151 پرسشنامه توزيع گرديد . براي تجزيه و تحليل داده‏ها در سطح آمار توصيفي از شاخص‏هاي آماري (ميانگين درصد ، انحراف معيار ، ضريب تغييرات) و در سطح آمار استنباطي از (آزمونهاي كالموگراف ، اسميرنف، t ‌تك متغيره ،‌تحليل واريانس چند متغيري و آزمون فريدمن) استفاده شد.

يافته‏هاي تحقيق نشان داد كه مديران مدارس در زمينه مهارتهاي خود توسعه‏اي كمتر از حد متوسط اعلام نياز كردند و بين ميزان نياز مديران به مهارتهاي خود توسعه‏اي با توجه به عوامل دموگرافيك ( جنسيت ، مقطع تحصيلي ، ناحيه محل خدمت ، سابقه خدمت و رشته تحصيلي ) تفاوت معني‏دار وجود دارد . به عبارت ديگر مديران كم سابقه در مهارت دانش حرفه‏اي مرتبط با مديريت ديران زن در خصوص مهارتهاي تحليلي مديران داراي مدرك غير مديريتي در زمينه مهارتهاي يادگيري متعادل و مديران تحصيلات بالا كه در مقاطع راهنمايي و متوسطه خدمت مي‏كنند در مورد مهارتهاي خلاقيت و پيش كنشي اعلام نياز بيشتري كرده‏اند و مديران ناحيه يك در خصوص شناخت بهتر محيط سازمان و همكاري خود در مقايسه با مديران ناحيه دو نياز بيشتر داشته اند . در مجموع با رتبه‏بندي نيازها ، سطح مهارتهاي ويژه از لحاظ نياز مديران به آموزش با ميانگين رتبه 36/2 در رتبه اول قرار گرفت و نيز در بين مهارتهاي يازده گانه ،‌مديران بيشترين نياز را در خصوص مهارت انعطاف پذيري رواني غليه بر احساسات و عواطف خود داشته اند.