تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/11/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : ابراهيم مرداني حموله

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسن افشاري

بررسي نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 79 – 78

چكيده

در اين پژوهش نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . بررسي اهميت نسبي سه حيطه آموزش ، پژوهش و خدمات در ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي ، ميزان پذيرش نظام فعلي ارزيابي عملكرد از جانب استادان ،‌ميزان تاثير نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي بر بهبودي عملكرد و رشد حرفه‏اي استادان و ارائه پيشنهادهاي كاربردي جهت تقويت نظام ارزيابي عملكرد اهداف عمده اين پژوهش بودند . نمونه آماري پژوهش 100 عضو هيات علمي بودند كه با استفاده از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي متناسب با ححم انتخاب شدند . داده‏هاي پژوهش از طريق يك پرسشنامه محقق ساخته جمع‏آوري گرديد . براي تجزيه و تحليل داده‏هاي جمع‏اوري شده از آزمونهاي T، U مان ويتني ، كروسكال واليس و فريدمن استفاده شد . يافته‏هاي پژوهش حاكي از آن بود كه در نظام فعلي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان ، ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي استادان مورد تاكيد مي‏باشد ، اما ارزشيابي فعاليتهاي خدماتي استادان مورد توجه و تاكيد اين نظام نمي‏باشد. به علاوه از دو حيطه آموزش و پژوهش ، ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي در اولويت نخست قرار دارد و بعد از آن ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي مورد تاكيد مي‏باشد . از يافته‏هاي ديگر پژوهش اين بود كه نظام فعلي ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان از نظر اجرايي مورد پذيرش استادان اين دانشگاه نمي‏باشد و همچنين مشخص شد كه اين نظام با وضعيت فعلي تاثيري در بهبودي عملكرد استادان ندارد . مقايسه نظرات استادان براساس پنج متغير جنسيت ،‌مرتبه دانشگاهي ، سابقه تدريس ، مدرك تحصيلي و دانشكده محل تدريس نشان داد كه تفاوت مشاهده شده بين نظرات اعضاي هيات علمي در مورد نظام فعلي ارزيابي از عملكرد استادان از نظر آماري معنادار نمي‏باشد.

نتايج چندين پژوهش كه در اين زمينه انجام شده‏اند با يافته‏هاي اين پژوهش همخواني دارند.