تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 4/8/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر احمدعلي فروغي ابري

نام و نام خانوادگي : زهرا فتاحي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد سبك‏هاي مديريتي مديران زن

چكيده

پژوهش حاضر به بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان در مورد سبكهاي مديريت مديران زن پرداخته است . هدف اصلي اين پژوهش تعيين سبك مديريت مديران براساس سبكهاي چهارگانه مديريتي : استبدادي ، حمايتي ، مشورتي و مشاركتي بوده است . نمونه آماري تحقيق 179 دبير زن و مرد بودند كه با استفاده نمونه گيري چند مرحله‏اي انتخاب گرديدند . براي آزمايش فرضيه‏ها از روشهاي آماري تحليل واريانس ، مجذور كاي ، فريدمن و آزمون T استفاده به عمل آمد . يافته‏هاي پژوهش حاكي از اين بود كه سبك غالب مديران زن دبيرستانها سبك مشورتي بوده و ديگر سبكها از ضريب پائيني برخوردار بود.