تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/7/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : ناصر حسني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسن افشاري

بررسي مقايسه‏اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( غير انتفاعي – دولتي) شهر اصفهان از ديدگاه دبيران اين آموشگاهها

چكيده

تحقق اهداف آموزش و پرورش مستلزم وجود نظامهاي رفتاري گوناگون مانند نظام رفتاري تدريس ، نظام رفتاري راهنمايي و مشاوره ،‌ نظام رفتاري مديريت و نظام رفتاري نظارت و راهنمايي آموزشي است . به منظور اگاهي از ميزان اعمال رفتار نظارت و راهنمايي توسط مديران در نقش ناظر راهنما اين تحقيق ، براي مقايسه رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمائي ( غير انتفاعي – دولتي) انجام پذيرفت.

روش تحقيق ، پيمايشي ـ توصيفي بوده و اطلاعات براساس پرسشنامه‏اي با 55 سؤال بسته – پاسخ جمع‏آوري شده است . براي افزايش روايي آن از نظريه‏هاي نظارت و راهنمايي ، شرح وظايف ناظران راهنما و راهنمايي استادان متخصص كمك گرفته شده است.

ضريب پاياني آزمون از روش آلفاي كرونباخ 98/0 بر آورد گرديد.

138 نفر از دبيران مدارس راهنمايي دولتي و 72 نفر از دبيران مدارس راهنمايي غير انتفاعي با استفاده از روش نمونه‏گيري طبقه‏اي نسبي و فرمولهاي آماري انتخاب شدند . سؤالهاي تحقيق مربوط به موضوعهاي زير است:

-تدوين و توسعه اهداف مدرسه

-نظارت و ارزشيابي آموزشي

-هماهنگ سازي برنامه‏هاي درسي

-نظارت بر زمان اختصاص يافته به برنامه‏هاي كلاسي

-حضور فعال و مداوم در برنامه‏هاي مدرسه

-فراهم نمودن مشوقها براي معلمان وايحاد انگيزه در آنان جهت رشد حرفه‏اي.

مقياس اندازه‏گيري متغيرهاي تحقيق ، مقياس رتبه‏اي ليكرت است . سطح معناداري در كاربرد آزمونهاي آماري 95/0 مي‏باشد.

نتايج تحقيق نشان داد كه:

-تفاوت مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران راهنمايي (دولتي ـ غير انتفاعي) درخصوص سؤالهاي ويژه تحقيق از لحاظ آماري معنادار است.

-بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( دولتي ـ غير انتفاعي) پسرانه در هماهنگ‏سازي برنامه‏هاي درسي و نظارت بر زمان تخصيص يافته به برنامه‏هاي كلاسي تفاوت معنا‏دار مشاهده شد ولي در ساير ابعاد يكسان بود.

-تفاوت مشاهده شده بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي (دولتي ـ غير انتفاعي) دخترانه در خصوص سؤالهاي ويژه تحقيق معنادار نبود.

-بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( دخترانه ـ پسرانه) دولتي درخصوص سؤالهاي ويژه تحقيق تفاوت معنادار مشاهده نشد.

-تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهمايي (دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در نظارت و ارزشيابي آموزشي ،‌هماهنگ سازي برنامه‏هاي درسي ، نظارت بر زمان تخصيص يافته به برنامه‏هاي كلاسي ، حضور فعال و مستمر در برنامه‏هاي مدرسه معنادار بوده ولي در ساير ابعاد يكسان است.

-بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي (دخترانه – پسرانه) دولتي در طبقات مختلف سابقه مديريت ، درخصوص هماهنگ سازي برنامه‏هاي درسي تفاوت معنادار مشاهده شد ولي در ساير ابعاد يكسان بود.

-تفاوت بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( دخترانه – پسرانه) غير انتفاعي در طبقات مختلف سابقه مديريت درخصوص سؤالهاي ويژه تحقيق معنادار بود.

-تفاوت مشاهد شده بين رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( دولتي – غير انتفاعي) در طبقات سابقه مديريت (15-1) سال از لحاظ آماري معنادار بوده ولي در طبقات سابقه مديريت (15 سال به بالا) معنادار نبود.