تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر حسن افشاري

نام و نام خانوادگي : عليرضا خزائي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران در دبيرستانهاي شهر اصفهان

چكيده

مديران آموزشي از طريق ارزيابي عملكرد خود و كاركنان ،‌به شناخت منطقي از توانايي‏هاي خود و ديگران نايل مي‏آيند . هدف از اين پژوهش ، آزمايش جنبه‏هاي متفاوت خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران مي‏باشد.

سؤالهاي اساسي پژوهش حاضر به شرح ذيل مي‏باشد:

-آيا بين خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين خود ارزيابي مديران مرد و زن تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين ارزيابي دبيران مرد و زن از مديران تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين خود ارزيابي مديران براساس سطح تحصيلات آنان تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين ارزيابي دبيران از مديران براساس سطح تحصيلات دبيران تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين خود ارزيابي مديران براساس سابقه خدمت آنان تفاوت وجود دارد؟

-آيا بين ارزيابي دبيران از مديران براساس سابقه خدمت دبيران تفاوت وجود دارد؟

در اين پژوهش از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده . جامعه آماري مورد نظر ، شامل مديران و دبيران دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه شهر اصفهان مي‏باشد . از طريق نمونه‏گيري طبقه‏اي متناسب ،‌ تعداد 90 نفر مدير و 219 نفر دبير به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند . جمع‏آوري اطلاعات از طريق دو نوع پرسشنامه خود ساخته صورت گرفته و هر پرسشنامه حاول 53 سؤال بسته پاسخ براساس مقياس پنج درجه‏اي ليكرت مي‏باشد . همچنين هر پرسشنامه ، 7 عامل فرآيندي در ارزيابي عملكرد مديران ( فرماندهي ، برنامه‏ريزي ،ارتباطات ، روابط انساني ، نظارت و ارزشيابي ، تصميم‏گيري ، رشد حرفه‏اي) را بر حسب خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران اندازه‏گيري نموده است . تجزيه و تحليل داده‏ها در دو سطح آمار توصيفي شامل ميانگين ، درصد ، فراواني ،‌نمودار ، انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آزمون U ) Z مان – وينتي) و آزمون H (كروسكال ـ واليس) انجام گرفته است.

نتايج حاصل از آزمون Z در مورد سؤالهاي پژوهش نشان مي‏دهد ، بين خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران تفاوت چشمگيري مشاهده مي‏شود . همچنين بين خود ارزيابي مديران مرد و زن تفاوت قابل ملاحظه‏اي مشاهده مي‏شود . همچنين بين خود ارزيابي مديران مرد و زن تفاوت قابل ملاحظه‏اي مشاهده مي‏شود . خود ارزيابي مديران در فرآيندهاي فرماندهي ،‌ارتباطات ، روابط انساني و تصميم‏گيري متفاوت مي‏باشد اما ،‌خود ارزيابي آنان در فرآيندهاي برنامه‏ريزي ، نظارت و ارزشيابي و رشد حرفه‏اي ، يكسان مي‏باشد. نتايج حاصل از آزمون H در مورد سؤالهاي پژوهش نشان مي‏دهد ‌‌،‌ متغيرهاي ‹‹ سطح تحصيلات ›› و ‹‹ سابقه خدمت ›› در نحوه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران ، تاثير چنداني ندارد.