تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : غلامحسين رنجبر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران با مهارتهاي شغلي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي شهرستان شيراز در سال تحصيلي 77-76

چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران با مهارتهاي شغلي آنان در مدارس متوسطه شهرستان شيراز به منظور ارائه پيشنهادهايي جهت بهسازي مهارتهاي مديريتي مديران و توصيه‏هايي به منظور انتخاب و انتصاب مديران در مقطع صورت گرفته است. به همين منظور از پرسشنامه شخصيت آيزنك و پرسشنامه ساخته شده جهت تعيين مهارتهاي شغلي مديران (مهارتهاي سه گانه مديران) استفاده گرديده است. روائي پرسشنامه توسط اساتيد دانشگاه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان و با استفاده از همساني دروني مورد بررسي قرار گرفته. همچنين پايايي آن از طريق روش آلفاي كرونباخ تعيين گرديد و نتايج نشان داد كه آزمون از روائي و پايايي مناسب برخوردار مي‏باشد.

نمونه آماري مشتمل بر 85 نفر از مديران مرد و زن دوره متوسطه شهر شيراز بودند كه از طريق نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي از ميان كليه مديران دوره متوسطه نواحي چهارگانه شهر شيراز انتخاب شدند. اطلاعات جمع‏آوري شده با استفاده از روش‏هاي آماري مانوا، ‌درصد فراواني، ... در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

فرضيه‏هاي تحقيق عبارتند از:

1-بين ميزان برون گرايي ـ دورن گرايي مديران با مهارتهاي ادراكي آنان رابطه معني‏داري وجود دارد.

2-بين ميزان برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارتهاي انساني آنان رابطه معني‏داري وجود دارد.

3-بين ميزان برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارتهاي فني آنان رابطه معني‏داري وجود دارد.

4-بين ميزان برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارتهاي شغلي (مهارتهاي سه گانه مديريتي) آنان رابطه معني‏داري وجود دارد.

5-بين ويژگيهاي دموگرافيكي مديران و مهارتهاي شغلي ( مهارتهاي سه گانه مديريتي) آنان رابطه معني‏داري وجود دارد.

نتايج حاصل نشان داد كه بين برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارتهاي ادراكي آنان رابطه منفي معني‏داري وجود دارد. ( P=0 ، b=-3/49) بدين معنا كه هر چه فرد درون گراتر باشد از مهارت ادراكي بالاتري برخوردار است. همچنين هيچ يك از متغيرهاي سن، وضعيت تاهل، سابقه خدمت، سابقه مديريت، ‌ميزان تحصيلات و تعداد فرزندان با مهارت ادراكي رابطه معني‏داري نداشتند. و تنها متغيرهاي معدل ديپلم و جنسيت رابطه معني‏داري با مهارت ادراكي داشتند. در بررسي رابطه بين برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارت انساني آنان نيز رابطه مثبت معني‏داري مشاهده گرديد. ( P=0 ، b=-2/56) بدين معنا كه هر چه فرد برون‏گراتر باشد از مهارت انساني بيشتري برخوردار است. در اين راستا بين هيچ يك از متغيرهاي سن، جنسيت، وضعيت تاهل، سابقه مديريت، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات، معدل ديپلم و تعداد فرزندان رابطه معني‏داري با مهارت انساني مشاهده نگرديد. در بخش ديگري از نتايج برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارت فني آنان رابطه منفي معني‏داري مشاهده گرديد.

(P=0 ، b=-5/31) بطوري كه هر چه فرد درون گراتر باشد از مهارت فني بيشتري برخوردار است. همچنين بين هيچ يك از متغيرهاي سن، جنسيت، وضعيت تاهل، سابقه مديريت، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات،‌معدل ديپلم و تعداد فرزندان با مهارت فني رابطه معني‏داري مشاهده نگرديد. از ديگر نتايج اين تحقيق وجود رابطه منفي معني داري بين برون گرايي ـ درون گرايي مديران با مهارتهاي سه گانه مديريتي است ( P=0، b=-6/9) بدين معنا كه افراد درون گرا از مهارتهاي سه گانه مديريتي بيشتري برخوردارند. در همين راستا بين متغيرهاي سن،‌جنسيت، وضعيت تاهل، سابقه مديريت، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات و تعداد فرزندان رابطه معني‏داري مشاهده نگرديد.

و تنها متغير معدل ديپلم رابطه مثبت معني‏داري با مهارتهاي شغلي داشت.