تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/2/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : جمشيد مشتاقيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر هوشمند سعيدي

بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان پيرامون چگونگي و ميزان استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‏اي در امرآموزش و پژوهش

چكيده

رساله متشكل از پنج فصل ،‌سه فهرست ، يك مقدمه و نتيجه‏گيري به همراه مجموعه‏اي از پيوستها شامل مطالب ، جداول آماري و .... مي‏باشد . رساله در 173 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده و براي تكميل آن ، از كتابخانه‏هاي اصفهان ،‌تهران بهره گرفته شده است . در تدوين پايان نامه از 37 منبع دست اول خارجي و بيش از 50 منبع فارسي استفاده گرديده است . در اين پژوهش ميزان استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‏اي توسط اعضات هيات علمي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 78 – 1377 با استفاده از يك گروه نمونه تصادفي ، شامل 76 نفر مرد و 10 نفر زن ،‌در هفت دانشكده ادبيات و علوم انساني ، اقتصاد و علوم اداري ،‌زبانهاي خارجي ، علوم تربيتي و روانشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي ،‌علوم فني و مهندسي مورد بررسي قرار گرفت.

هدف كلي اين پژوهش برآورد ميزان استفاده از سيستمهاي رايانه‏اي در جهت تسهيل در برنامه‏ريزيهاي آتي دانشگاه براي استقرار بهتر سيستمهاي اطلاعاتي و رايانه‏اي است . روش پژوهش از نوع توصيفي و پيمايشي است و از پرسشنامه 24 سؤالي در دو آموزشي و پژوهشي براي جمع‏آوري نظرات اساتيد استفاده شده است . مهمترين يافته اين پژوهش اين بود كه ميزان استفاده اساتيد از سيستمهاي رايانه‏اي كم به ندرت مي‏باشد.

از نظر اساتيد سهولت و سرعت در بازيابي اطلاعات عامل مهمي درجهت استفاده از سيتمهاي رايانه‏اي است و عدم استفاده نيز به ميزان قابل توجهي به عدم وجود تسهيلات و امكانات بستگي دارد.

از مهمترين پيشنهادات اين پژوهش دوره‏هاي آموزشي مستمر و مداوم در دانشكده‏ها درجهت آشنايي بيشتر اساتيد با اين گونه سيستمها و تشكيل سمينارها و كارگاههاي آموزشي در جهت استفاده بهينه از سيستمهاي اطلاعاتي است.