تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/2/78

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجائي پور

نام و نام خانوادگي : صديقه اديبي سده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين گرايشهاي ارزشي و سبكهاي تصميم‏گيري مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 78 - 1377

چكيده

رساله با عنوان فوق از پنج فصل، شش فهرست،‌چكيده، مجموعه‏اي از پيوستها، نظير متن پرسش نامه‏هاي اجرا شده،‌جداول و عمليات آماري مفصل تشكيل شده است. رساله در 328 صفحه تدوين و تنظيم گرديده و براي تدوين آن از امكانات قابل دسترس كتابخانه‏اي، كامپيوتري و اينترنت بهره‏گرفته شد،‌ و در اين راستا از 125 منبع فارسي و لاتين استفاده به عمل آمد. به منظور دستيابي به هدف كلي تحقيق، ‌تعداد ده فرضيه تدوين گرديد كه مبناي نظري آنها مدل ارزشهاي آلپورت1، ‌الگوهاي تننبام – اشميت2 و وروم ـ يتون3 در زمينه تصميم‏گيري بوده است. در اين پژوهش گرايشهاي ارزشي ششگانه (نظري،‌هنري،‌اقتصادي، اجتماعي،‌سياسي و مذهبي) ملهم از مدل آلپورت و سبكهاي تصميم‏گيري آمرانه، مشورتي و مشاركتي، ‌از نظريه‏هاي تننبام ـ اشميت و وروم – يتون، الهام گرفته شده است.

بررسي و آزمون ارتباط ميان گرايشهاي ارزشي (متغيرهاي مستقل) با هر يك از سبكهاي تصميم‏گيري (متغيرهاي وابسته) مديران به طور كلي (زن و مرد) و به تفكيك جنسيت،‌( فرضيه‏هاي 1 تا 7)، همچنين تفاوت يا عدم وجود تفاوت در به كارگيري سبكهاي تصميم‏گيري و گرايش نسبت به ارزشهاي ششگانه در ميان مديران مرد و زن (فرضيه‏هاي 8 و 9) سلسله مراتب (تقدم و تاخر) ارزشها در سيستم ارزشي مديران مرد و زن (فرضيه 10) پژوهش را شكل داده است.

جامعه آماري را كليه دبيران و مديران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال 78- 77 تشكيل مي‏داد كه نمونه آماري منتخب از جامعه مذكور، ‌تعداد 250 نفر از دبيران و مديران نواحي آموزشي 5 و 3 و 2 بوده‏اند كه با استفاده از روشهاي نمونه‏گيري تصادفي ساده ـ خوشه‏اي‏وطبقه‏اي (سهمي) انتخاب گرديدند.

اطلاعات و داده هاي لازم براي بررسي فرضيه ها، به وسيله دو پرسشنامه، جمع آوري گرديد:

1-پرسشنامه استاندارد شده آلپورت، براي مطالعه گرايشهاي ارزشي مديران.

2-پرسشنامه خود ساخته مطالعه سبكهاي تصميم‏گيري مديران.

اين داده‏ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين، ‌انحراف استاندارد، واريانس، ضريب همبستگي) و نيز روشهاي آمار استنباطي (آموزش t گروههاي مستقل،‌ تحليل واريانس دو راهه،‌تحصيل رگرسيون چند متغيره) مورد تجزيه ـ تحليل قرار گرفت و نتايج كلي زير حاصل آزمون فرضيه‏هاي ده گانه به وسيله روشهاي آمار استنباطي فوق‏الذكر مي‏باشد.

ميان گرايشهاي ارزشي ششگانه (نظري، ‌هنري، ‌ اقتصادي،‌اجتماعي،‌سياسي و ‌مذهبي) مديران و سبكهاي تصميم‏گيري سه گانه (آمرانه، مشورتي و مشاركتي) آنها رابطه معنادار مثبت و در برخي موارد منفي (معكوس) ملاحظه گرديد. مديران مرد و زن در زمينه به كارگيري سبكهاي تصميم‎‏گيري (به جز سبك مشورتي تصميم) و گرايش نسبت به ارزشهاي ششگانه (به جز ارزش اجتماعي) و نيز تشكيل سيستم ارزشي خود عملكردي متفاوت بروز داده‏اند.

 

i1- Allport                           2- Tannenbaum  &  Schmit                     3- Veroom  &  Yeton