تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/11/77

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر حسن افشاري

نام و نام خانوادگي : اعظم السادات پزشک

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در مورد ويژگيهاي شناختي عاطفي، عملكردي موردنياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه

چكيده

مسئله مورد پژوهش در اين تحقيق بررسي نظرات دبيران دبيرستانها در مورد ويژگيهاي شناختي ،‌عاطفي عملكردي ، مورد نياز براي مديرن اثر بخش بوده است.

از آنجا كه روانشناسان اجتماعي مانند آيزن و روزنبرگ ابعاد شناختي ،‌عاطفي ، عملي را زيربناي رفتار افراد مي‏دانند ، هدف اين تحقيق شناسايي اين ويژگيها و تاثير آنها بر رفتار مديران بوده است . در اين راستا فرضيه‏هايي در سه بعد فوق طرح گرديد و براي آزمون فرضيه‏ها و نيل به هدف تحقيق از پرسشنامه خود ساخته و با اعتبار 94/0 استفاده شد.

روش تحقيق مورد استفاده ، توصيفي ـ پيمايشي و جامعه آماري ، كليه دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان بوده كه تعداد كل آنها 3476 نفر بود . كه با روش نمونه‏گيري تصادفي خوشه‏اي چند مرحله‏اي ، از بين نواحي و سپس از بين مداري نمونه گيري بعمل آمد و پس از نمونه‏گيري تصادفي دبيران ، تعداد 220 پرسشنامه توزيع گرديد.

پس از جمع‏آوري پرسشنامه‏ها ، با استفاده از روشهاي آماري كار تجزيه و تحليل اطلاعات صورت گرفت . در سطح آمار توصيفي از شاخصهاي فراواني ، درصد ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي كالموگراف اسميرنوف ،‌t تك متغيره u من ويتني ، كروسكال – واليس و رگرسيون چند متغيره استفاده شد.

بررسي نتايج ،‌در مورد هشت سؤال اساسي تحقيق ، در سه بعد مورد نظر ، نشان داد كه به نظر دبيران در بعد شناختي (اعتقادات) تاكيد مديران بر اهداف نظام آموزشي و پيشرفت تحصيلي كليه دانش آموزان در بعد عاطفي ،‌ توانايي آنها در برقراري روابط انساني مطلوب و استقبال از تغيير و نوآوري و در بعد عملي ، استفاده از تصميم‏گيري مشاركتي ، برقراري نظام كنترل و ارزشيابي مستمر و بازخوردي ، توجه به رشد و توسعه كاركنان و سازماندهي صحيح منابع ،‌در اثر بخشي مديران تاثير دارد.

بررسي نظرات دبيران در مورد تاثير عوامل فوق نشان داد كه دبيران در مورد تاثير عامل استفاده از نظام كنترل و ارزشيابي مستمر و بازخوردي ، با ميانگين رتبه 24/5 بيشتر از عوامل ديگر تاكيد كرده‏اند . در مورد تاثير عامل تاكيد بر پيشرفت تحصيلي كليه دانش‏آموزان با ميانگين رتبه 85/3 كمتر از عوامل ديگر تاكيد داشته‏اند . اما بررسي نظرات دبيران در مورد تاكيد آنها بر تاثير ابعاد سه گانه شناختي ، عاطفي ، عملكردي ، بر اثر بخشي مديران تفاوت معناداري بين تاثير اين ابعاد نشان نداد.

در مقايسه نظرات دبيران مرد و زن در مورد هر يك از عوامل هشت گانه فوق تفاوت معني‏داري بين نظرات آنها ديده نشد . مقايسه نظرات دبيران با توجه به ميزان تحصيلات آنها نشان داد ،‌دبيراني كه داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بودند ،‌بر تاثير عامل برقراري روابط انساني و توجه به رشد و توسعه كاركنان بر اثر بخشي بيشتر از ديگران تاكيد كرده‏اند. همچنين مقايسه نظرات دبيران با سابقه خدمت متفاوت ، نشان داد ،‌ دبيراني كه بيش از 15 سال سابقه خدمت داشته‏اند بر تاثير عامل توجه به اهداف و دبيراني كه كمتر از 5 سال سابقه خدمت داشته اند بر تاثير عامل رشد و توسعه كاركنان بيشتر تاكيد داشته‏اند.

مقايسه نظرات دبيران واحي مختلف نيز نشان داد كه دبيران ناحيه يك بر تاثير عوامل تاكيد بر پيشرفت تحصيلي كليه دانش‏آموزان و سازماندهي منابع ،‌ دبيران ناحيه 3 بر تاثير عوامل تاكيد بر اهداف ،‌ برقراري روابط انساني مطلوب و رشد و توسعه كاركنان و دبيران ناحيه 4 بر تاثير عوامل استقبال از تغيير و نوآوري و تصميم‏گيري مشاركتي تاكيد كرده‏اند . همچنين نتايج مقايسه تاثير همزمان متغيرهاي جنسيت ، سابقه خدمت و تحصيلات بر متغير نظر دبيران نشان داد كه متغير تحصيلات و پس از آن متغير سابقه خدمت بيشترين تاثير را بر متغير نظر دبيران در مورد عوامل مؤثر بر اثر بخشي ،‌داشته اند.