تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/11/77

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : حيدرقلي حيدري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر شيراز در تصميم‏گيري مديران مدارس با ويژگيهاي دموگرافيكي آنان در سال تحصيلي 77-76

چكيده

رساله متشكل از پنج فصل، يك مقدمه و نتيجه‏گيري به همراه ضميمه شامل پرسشنامه و جداول آماري و نمودارها و مكاتبات اداري در 149 صفحه مي‏باشد. جامعه آماري عبارتند از كليه دبيران زن و مرد دبيرستانهاي شهر شيراز كه بوسيله نمونه‏گيري خوشه‏اي انتخاب شده‏اند و به پرسشنامه 42 سؤالي كه بوسيله پژوهشگر ساخته شده است پاسخ داده‏اند. هدف از اجراي اين پژوهش بدست آوردن ميزانهاي مختلف مشاركت با توجه به متغيرهاي دموگرافيكي سنن، جنس، رشته، مدرك سابقه و ناحيه جغرافيايي. پژوهشگر در اين تحقيق هفت فرضيه كلي را مدنظر قرار داده است كه هر كدام از آنها در تحليل به سه فرضيه فرعي تقسيم گرديده‏اند. تجزيه و تحليل كليه مراحل توسط نرم‏افزار SPSS انجام گرفته است. مهمترين نتايج بدست آمده عبارتند از: مشاركت بيشتر زنان نسبت به مردان در كليه ابعاد. همچنين از نظر سن بيشترين مشاركت مربوط به دبيران ميانسال مي‏باشد. دبيران نواحي كم درآمد در تصميمات اداري و مالي بيشتر مشاركت مي‏كنند و دبيران نواحي داراي درآمد بيشتر به مشاركت در امور آموزشي و پرورشي مي‏پردازند. همچنين دبيران داراي مدارك بالاتر گرايش بيشتري به مشاركت در امور اداري نشان مي‏دهند تا در امور آموزشي و پرورشي.

از مهمترين پيشنهادات تحقيق بررسي و شناخت موانع ايجاد مشاركت و بهينه سازي راههاي افزايش مشاركت در سازمانهاي آموزشي و نيز ايجاد ساختارهاي مديريتي مبتني بر مشاركت را مي‏توان ذكر كرد. در انجام اين پژوهش از 49 منبع فارسي و 25 منبع انگليسي و از كتابخانه‏هاي دانشگاه اصفهان، ‌علامه طباطبائي، ‌دانشگاه تهران، تربيت مدرس و تربيت معلم و نيز CD هاي حاوي چكيده تحقيقات استفاده به عمل آمده است.