تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : سيد حسين سيدهاشمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

هنجاريابي پرسشنامه 90 سوالي تشخيص وضعيت رواني – فرم تجديد نظر شده (SCL-90-R) در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زرين شهر

چكيده

در اين تحقيق 300 نفر از دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه كه در سال تحصيلي 79-1378 مشغول به تحصيل بودند بطور تصادفي به عنوان گروه انتخاب شدند . سپس پرسشنامه (SCL-90-R) وفرم مشخصات فردي در مورد آنها اجرا گرديد . علاوه بر آن اطلاعات جمعيت شناختي در رابطه با ميزان تحصيلات والدين ، سطح اقتصادي خانواده ، ترتيب تولد ، معدل يا عملكرد تحصيلي دوره قبل ، مشكلات تحصيلي ومشكلات رواني ومشاوره اي نيز جمع آوري گرديد . نتايج نشان داد كه ضرايب پايان ( القاي كرونباخ ) كليه مقياسهاي پرسشنامه در اين تحقيق همانند ساير تحقيقات بالاتر از 7/0 بود كه ضريب پاياني نسبتا" رضايت بخش براي آزمونهاي رواني وتشخيصي مي باشد همچنين رتبه هاي درصدي مربوط به نمرات خام مقياسهاي پرسشنامه براساس نمرات مشاهده شده در دانش آموزان به شرح زير بدست آمده است : مقياس جسمي سازي (2) وسواس (4/2) حساسيت در روابط متقابل (7/2) افسردگي (6/2) اضطراب (4/2) خصومت (8/2) ترس مرضي (7/1) پارانوئيد(8/2) روان پريشي (2/2) وسوالات نشان اضافي (2/3) نتايج تحليل واريانس چند متغيري به دست آمده از نرم افزار SPSS نشان داد كه بين وضعيت (2) اقتصادي خانواده وميزان تحصيلات والدين وترتيب تولد دانش آموزان ونمرات مقايسهاي پرسشنامه رابطه معني داري وجود ندارد . بين عملكرد تحصيلي دوره قبل يعني معدل كل سال سوم راهنمايي با نمرات مقياس وسواس (P=0/005) حساسيت در روابط متقابل (P=0/02) افسردگي (P=0) اضطراب (P=0/03) خصومت (P=0/02) وترس مرضي (P=0/001) رابطه منفي معني داري مشاهده شد.

نمرات كل مشكلات تحصيلي – رواني ومشاوره اي رابطه مثبت معني داري با نمرات ترس مرضي (P=0/005) ورابطه مثبت معني داري با وضعيت اقتصادي خانواده دانش آموزان داشت (P=0/02) همچنين نمرات معدل دانش آموزان دختر به طور معني داري بيشتر از نمرات معدل پسران بود (P=0/003) نمرات معدل پسران بود (P=0/003) نمرات معدل رشته هاي رياضي وفيزيك وعلوم تجربي به ترتيب به طور معني داري بيشتر از نمرات معدل ساير رشته ها بود(P=0/05).