تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميد طاهرنشاط دوست

نام و نام خانوادگي : مرضيه شرکت

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطه بين منبع كنترل وخلاقيت ميان دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين منبع كنترل وخلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه اصفهان بود . در تحقيق حاضر تحقيق حاضر چنين فرض گرديد كه همبستگي معني داري بين نمرات منبع كنترل ( دروني – بيروني ) وميزان خلاقيت وجود دارد . 160 دانشجو ( 99 دختر و66 پسر ) با دامنه سني 22- 18 سال در مقطع كارشناسي به طور تصادفي به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند . پرسشنامه منبع كنترل راتر ( 1966) وآزمون خلاقيت تصويري تورنس (1974) وپرسشنامه خود ساخته ( دموگرافيك ) درمورد آنها اجراء گرديد.

نتايج نشان داد كه بين نمرات منبع كنترل دانشجويان وميزان خلاقيت آنها ارتباط معني داري وجود ندارد (P=%8) بين نمرات منبع كنترل پسران وميزان خلاقيت آنها ارتباط معني داري وجود داشت (P=%5) بين نمرات منبع كنترل دختران وميزان خلاقيت آنها ارتباط معني داري وجود نداشت (P=0/53) در عملكرد دانشجويان دختر داري منبع كنترل بيروني ودانشجويان پسر داراي منبع كنترل دروني در رابطه با عنصر ابتكار آزمون خلاقيت تفاوت معني داري وجود داشت (P=%1) بين نمرات دختران وپسران دانشجو در عناصر آزمون خلاقيت تفاوت معني داري وجود نداشت.