تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : ايرج دراهکي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

بررسي تقليد تاخيري (يادآوري دراز مدت )در كودكان 21-14 ماهه

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تقليد تاخيري در كودكان 21-14 ماهه بود . 96 كودك ( 48 دختر و48 پسر ) به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب ودر دو گروه آزمايش وكنترل قرار گرفتند . گروه آزمايش وكنترل هر كدام به سه دسته 24 ساعت ، يك هفته و 20 روز تاخير بعد از جلسه ارائه الگو تقسيم شدند . در هر گروه 8 پسر و8 دختر قرار داشتند . با استفاده از 5 اسباب بازي هدف كه توسط پژوهشگر ساخته شده بودند ، 5 عمل به هر كودك گروه آزمايش نشان داده شد . كودكان گروه كنترل در معرض هيچ عملي قرار نگرفتند كودكان هر دو گروه پس از گذشت مدت زمانهاي مذكور به آزمايشگاه برگشتند . ميزان يادآوري آنها از اعمال الگو ضبط ونمره گذاري شد . متغيرهاي مستقل عبارت بودند از عضويت گروهي ( آزمايش وكنترل ) ، مدت زمان بين يادگيري وتقليد وجنسيت . متغير وابسته عبارت بود از نمرات ياد آوري . چنين فرض شد كه بين ميانگين نمرات ياد آوري گروه آزمايش وكنترل ، بين ميانگين نمرات يادآوري گروههاي سه گانه آزمايش پس از گذشت مدت زمانهاي سه گانه وبين ميانگين نمرات ياد آوري پسران ودختران تفاوت وجود دارد.

نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات يادآوري گروه آزمايش به طور معني داري بيشتر از گروه كنترل بود (P<0.0001).

همچنين بين ميانگين نمرات يادآوري سه گروه آزمايش تفاوت معني داري وجود داشت (P<0/0001) ميانگين ياد آوري گروههاي سه گانه 24 ساعت ، يك هفته وبيست روز بعد از ارائه الگو به ترتيب برابر 29/3 ، 93/2، 74/2 محاسبه گرديد . تفاوت بين ميانگين هاي ياد آوري گروه 24 ساعت ويك هفته و24 ساعت و20 روز بعد از ارائه الكو معنا دار بود . ولي تفاوت بين ميانگين هاي ياد آوري گروه يك هفته وبيست روز بعد ازارائه الگو معنا دار نبود.

تعامل بين عضويت گروهي وزمان ياد آوري معني دار نبود.

بين سن وميزان ياد آوري نيز رابطه معنا داري وجود داشت (P<0/0001) مجذور اتا يعني ميزان رابطه بين سن وميزان ياد آوري برابر با 53/0 محاسبه شد . يعني 53 درصد واريانس نمرات سن وحافظه مشترك مي باشد . تفاوت ياد اوري در بين پسران ودختران معني دار نبود.