تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/2/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : ايرج مرداني بلداجي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميد طاهرنشاط دوست

مقايسه نيمرخ رواني همسران جانبازا، مبتلا به PTSD باهمسران جانبازان غير مبتلا به PTSD در استان چهارمحال وبختيار ي با استفاده از پرسشنامة SCL-90-R

چكيده

رسالة متشكل از پنج بخش ، دو فهرست ، يك مقدمه ويك نتيجه گيري به همراه مجموعه اي از پيوستها شامل پرسشنامه هاي دموگرافيك ، فهرست تشخيصي PTSD و .... مي باشد . رساله در 78 صفحه تهيه وجمع آوري شده است وبراي تكميل آن از كتابخانه هاي اصفهان ، تهران وبنيادجانبازان مركز بهره گرفته شده است كه در همين راستا ، مراجعه به بيش از 50 منبع دست اول ، تحقيقي ونسخي خطي تا حدودي بيانگر زحماتي است كه نگارنده براي تهيه اين رساله تحمل نموده است.

هدف اساسي اين تحقيق ، بررسي ارتباط شدت مشكلات رواني همسران جانبازان PTSD و غير PTSD ومشكلات شوهرانشان بود . نمونه مورد بررسي شامل دو گروه 40 نفري از جانبازان استان چهار محال وبختياري ( با وبدون اختلال PTSD ) وهمسران آنها بود كه به طور نمونه گيري تصادفي منظم انتخاب گرديدند . نتايج نشان داد اگر چه تفاوت بين همسران جانبازان با وبدون PTSD در مقوله هاي پرسشنامة SCL-90-R فقط در مورد مقوله جسمي سازي معنا دار بود (P</05) همبستگي معنا داري بين شدت علائم جانبازان ( با وبدون PTSD ) وهمسران آنها در مقوله هاي پرسشنامة SCL-90-R ( افسردگي ، اضطراب وسواس اجبار ، روانپريشي ، خصومت ، عقايد پارانوئيد ، حساسيت بين فردي ، جسمي سازي ونمرات كل ) وجود داشت . همچنين بين بعضي از متغيرهاي دموگرافيك اين تحقيق با مقوله هاي رواني پرسشنامة SCL-90-R از جمله بين وضعيت اقتصادي واضطراب ، حساسيت بين فردي ، اضطراب فوبيك ، روانپريشي ، عقايد پارانوئيد ونمرات كل مقوله هاي پرسشنامه SCL-90-R همسران جانبازان وبين وضعيت مراجعات روانپزشكي همسران جانبازان وحساسيت بين فردي ، جسمي سازي و روانپريشي آنان ارتباط معنا داري وجود داشت.