تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/12/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : محمدرضا زربخش بحري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

تاثير روش آموزش چند حسي اورتون براختلال خواندن در دانش آموزان دوم وسوم ابتدايي

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير روش آموزش چند حسي اورتون بر اختلال خواندن در دانش آموران دوم وسوم ابتدايي بود . دو گروه 20 نفري از دانش آموزان دختر وپسر به صورت تصادفي به عنوان گروههاي آزمايشي و گواه در اين پژوهشي انتخاب شدند . آزمودنيها از جامعه اي انتخاب شده اند كه با توجه به نظر معلمان وآزمون اختلال خواندن به عنوان مبتلايان به اختلال خواندن مشخص شده بودند . اين آزمون در يك طرح آزمايشي پيش آزمون و پس آزمون در مورد تمامي آزمودنيها اجرا شد . گروه آزمايشي 20 جلسه آموزش چند حسي در توانايي خواندن را دريافت نمودند جلسات آموزشي براي هر آزمودني هفته اي دوبار وبه صورت انفرادي بود . متغييرهاي كنترل عبارت بودند از . : سن وهوش كودك ، وضعيت اقتصادي خانواده ، تحصيلات والدين ، نمرات پيش آزمون اختلال خواندن نمرات قرائت فارسي ومعدل وضربه به سر . فرض پژوهش براين بود كه آموزش مي تواند در گروه آزمايشي تاثير معني داري را برناتواني خواندن در مقايسه با گروه گواه كه آموزش چند حسي را دريافت نكردند . بگذارد نتايج تحليل كو واريانس نشان داد كه ميزان ناتواني خواندن در گروه آزمايشي در پس آزمون به طور معني داري كمتر از گروه كنترل بود . (P=0) همچنين ميانگين نمرات دختران در پس آزمون به طور معني داري كمتر از پسران بود (P=0/02) وتاثير تعاملي گروهي وجنسيت بر نمرات پس آزمون نيز معني دار بود (P=0/02) به اين معني كه تاثير آموزش در پسران بيشتر از دختران بود.