تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/9/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : محمدمسعود دياريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميد طاهرنشاط دوست

مقايسة وضعيت وراني اجتماعي دانشجويان مشروط وغير مشروط دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق ، مقايسة وضعيت رواني اجتماعي دانشجويان مشروط وغير مشروط دانشگاه اصفهان بود . نمونة تحقيق شامل دو گروه 80 نفري دانشجويان مشروط ( با سابقة دو ترم مشروطي يا بيشتر ) وغير مشروط بوده ، كه بيش از 3 ترم سابقة تحصيلي داشتند.

ابزار تحقيق شامل پرسشنامه SCL-90-R وپرسشنامة مربوط به اطلاعات ومشكلات فردي بود نتايج اين تحقيق نشان داد ، در مقايسة با دانشجويان غير مشروط ، دانشجويان مشروط بطور معنا داري از شدت علاطم بيشتري در زمينه هاي وسواس (P=0.001). ، افسردگي (P=0) ، خصومت (P=0.024) اضطراب فوبيك (P=0.028) ، روان پريشي (P=0.004) واختلال خوردن (P=0.022) برخوردار بودند.

در حاليكه ميانگين دو گروه در مقياسهاي جسمي سازي ، حساسيت بين فردي ، اضطراب ، افكار پارانوئيد واختلال خواب تفاوت معني داري نداشت (P>0.05).

همچنين دانشجويان مشروط در مقايسه با دانشجويان غير مشروط بطور معنا داراي معدل ديپلم پايين تري بوده (P=0.001)، بيشتر از سهميه ايثارگران استفاده کرده (p=0.036) و مشکلات بيشتري داشتند (p=0.001).در حاليكه بين دو گروه مشروط وغير مشروط تقاوت معني داري از نظر وضعيت اقتصادي اجتماعي ، جنسيت ، تاهل ، وضعيت بومي ، سن ، محل سكونت ، ترتيب تولد وميزان تحصيلات والدين مشاهده نگرديد (P>0.05)در مجموع نتايج پژوهش حاضر نشانگر ارتباط مشكلات رواني وضعف تحصيلي درمقاطع تحصيلي پيش از دانشگاه با افت تحصيلي در دوران دانشجوئي مي باشد.

رهنمود کلي اين تحقيق مي تواند توجه بيشتر به ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان مشروط و همچنين توجه به دانشجويان ورودي که سابقه تحصيلي ضعيف تري دارند باشد.