تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميد طاهرنشاط دوست

نام و نام خانوادگي : سوسن آقاسلطاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين نائلي

بررسي رابطة بين هويت وخلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين هويت وخلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز بود. در تحقيق حاضر چنين فرض گرديد كه همبستگي معني داري بين نمرات خرده مقياس هويت پيشرفت و هويت به تعويق افتاده دانشجويان و ميزان خلاقيت آنها وجود دارد140 دانشجو(82 پسر و58 دختر) به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و بطور تصادفي از ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز در سال تحصيلي 78-77 به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند، پرسشنامه سنجش حالات هويت بنيون وآدامز(1986)، آزمون خلاقيت تصويري تورنس(1974) و پرسشنامه خود ساخته در مورد آنها اجراء گرديد.

نتايج نشان داد كه بين نمرات خرده مقياس هويت پيشرفت و نمرات خلاقيت دانشجويان رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بين نمرات خرده مقياس هويت به تعويق افتاده و نمرات خلاقيت دانشجويان رابطه معني داري وجود ندارد. بين نمرات خرده مقياس هويت به تعويق افتاده و نمرات خلاقيت دانشجويان رابطه معني داري وجود ندارد. بين نمرات دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس هاي تست هويت تفاوت معني داري وجود داردبين نمرات دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس هاي تست هويت بر اساس طبقه اقتصادي-اجتماعي آنها تفاوت معناداري وجود دارد. بين نمرات دانشجويان دختر وپسر در خرده مقياس هاي تست هويت بر اساس طبقه اقتصادي - اجتماعي آنها تفاوت معني دار وجود دارد. بين نمرات دانشجويان دختر و پسر در مورد كل عناصر آزمون خلاقيت تفاوت معني داري وجود دارد. بين نمرات دانشجويان دختر و پسر در زمينه عناصر آزمون خلاقيت تفاوت معني داري وجود دارد.