تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : عباس مرداني بلداجي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

بررسي رابطه بين نيمرخ رواني ومتغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين نيمرخ رواني ومتغيرهاي جامعه شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بود . چنين فرض شد كه رابطه معني داري بين متغيرهاي جامعه شناختي اعم از محل سكونت ، وضعيت تاهل ، جنسيت ، سن ، رشته تحصلي ونيمرخ رواني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان وجود دارد لذا تعداد 270 دانشجو به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند وداده هاي مربوط به پژوهش از طريق روش آماري روش آماري تحليل مانوا مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند . در راستاي انجام اين پژوهش ، پرسشنامه SCL-90-R به همراه سئوالات مربوط به مشخصات دموگرافيك بر روي دانشجويان نمونه مورد مطالعه اجراشد نتايج نشان دادند كه : دانشجويان مجرد نسبت به دانشجويان متاهل وبومي نسبت به غير بومي بطور معني داري از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بودند (P=0) . از مقايسه بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان مذكر ومونث تفاوت معني داري بدست نيامد . اما از مقايسه بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي نه گانه تحصيلي تفاوت معني داري بدست آمد (P=/051) به اين معني كه دانشجويان بعضي از رشته هاي تحصيلي مانند رشته هوشبري ، اتاق عمل در مقايسه با دانشجويان رشته هاي ديگر از پيشرفت تحصيلي بيشتري برخوردار بودند . در ضمن رابطه معني داري بين سن وميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان بدست نيامد .. از مقايسه تفاوت بين انواع مقياسهاي رواني در دانشجويان مذكر ومونث ، مشخص شد كه فقط ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان مونث ، نسبت به دانشجويان مذكر بطور معني داري بيشتر بود (P=0) در مقايسه تفاوت بين انواع مقياسهاي رواني در دانشجويان مجرد ومتاهل ، به استثناء مقياسهاي رواني جسمي سازي وافكار پارانوئيد ، در ساير مقياسهاي رواني ، دانشجويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد ازسلامت رواني بيشتري برخوردار بودند . در مقايسه تفاوت بين انواع مقياسهاي رواني در دانشجويان بومي وغير بومي ، دانشجويان بومي در تمام قياسهاي رواني نسبت به دانشجويان غير بومي از سلامت رواني بيشتري برخوردار بودند (P=/007) در بررسي رابطه بين سن وانواع مقياسهاي رواني ، همبستگي معني داري بدست نيامد در مقايسه تفاوت بين انواع مقياسهاي رواني در دانشجويان رشته هاي نه گانه تحصيلي به استثناي مقياسهاي رواني افكار پارانوئيد(P=/004) ووسواس اجبار (P=/001) تفاوت معني داري در ساير مقياسهاي رواني بين دانشجويان رشته هاي نه گانه تحصيلي بدست نيامد . به عبارت ديگر ميزان شيوع افكار پارانوئيد در دانشجويان رشته هاي بهداشت محيط ، اتاق عمل وراديولوژي وميزان شيوع وسواس اجبار در دانشجويان رشته هاي علوم آزمايشگاهي ، پرستاري ومامائي نسبت به دانشجويان رشته هاي ديگر بيشتر بود . در بررسي رابطه بين انواع مقياسهاي رواني وميزان پيشرفت تحصيلي به استثناء مقياسهاي رواني افسردگي (P=/04) وروان پريشي (P=/001) ساير مقياسهاي رواني رابطه منفي معني داري با ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان نشان ندادند . به عبارت ديگر فقط افزايش ميزان افسردگي وروان پريشي در دانشجويان با كاهش پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معني داري داشتند . از مقايسه بين نمره كل پرسشنامه SCL-90-R دانشجويان مشخص شد كه دانشجويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد ، بومي نسبت به غير بومي ومذكر نسبت به مونث بطور معني داري از سلامت رواني بيشتري برخوردار بودند . اما از مقايسه بين نمره كل پرسشنامه SCL-90-R در دانشجويان رشته هاي نه گانه تحصيلي تفاوت معني دار بدست نيامد . در ضمن رابطه بين نمره كل پرسشنامه SCL-90-R وميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان منفي ومعني دار بود (P=0).