تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/5/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : کريم ابراهيمي نسب

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان (14 تا 18 سال) بزهكار1 و عادي در شهر اصفهان

چكيده

در پژوهش حاضر، ويژگيهاي شخصيتي پسران نوجوان بزهكار و عادي در شهر اصفهان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش، مطالعة پديدة آسيب زاي بزهكاري و بررسي رابطه ميزان برونگرايي2، روان رنجوري3، روان پريشي4 و برخي ديگر از متغيرها با بزهكاري پسران نوجوان مي باشد. مروري بر نتايج پژوهش هاي انجام شده، نشان مي دهد كه هم آمادگي هاي ارثي و هم عوامل محيطي در بروز و گسترش بزهكاري نقش موثري دارند. روش پژوهش حاضر، روش علي – مقايسه اي است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانش آموزان پس كه در نيمسال دوم تحصيلي 78-77 در مقطع دبيرستان در شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند و پسران نوجوان بزهكار بين سنين 14 تا 18 سال كه در نيمه اول سال 78 در زندان مركزي اصفهان بسر مي بردند، تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري در گروه عادي، روش نمونه گيري خوشه اي به صورت انتخاب تصادفي است. حجم نمونه براي گروه عادي، 50 نفر است. حجم نمونه براي گروه بزهكار نيز 50 نفر يعني همه پسران نوجوان بزهكار موجود در زندان مركزي اصفهان در آن زمان مي باشد. ابزارهاي پژوهش حاضر را پرسشنامه خود ارزيابي5، پرسشنامه اطلاعات شخصي6 و پرسشنامه شخصيتي آيزنك7 (فرم كوتاه)، شامل مقياس هاي برونگرايي، روان رنجوري، روان پريشي ودروغ شنج تشكيل مي دهند. روش آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحليل تمايزات در نرم افزار SPSS جهت پيش بيني واحتمال عضويت گروهي است كه در آن، از شيوه ويلكز، معادلات فيشر، همبستگي كانوني، خي دو (χ2) تعيين تفاوت ميانگين ها و انحراف استاندارد بين دو گروه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، 12 فرضيه كه شامل 3 فرضيه اصلي و 9 فرضيه فرعي است مورد آزمون قرار گرفته اند و هر 12 فرضيه تاييد شده اند. نتايج فرضيه هاي اصلي به شرح زير است :

1-پسران نوجوان بزهكار، به طور معني داري، برونگراتر از پسران نوجوان عادي بوده اند (P<0/001) و (F=20/8).

2-پسران نوجوان بزهكار، به طور معني داري، روان رنجورتر از پسران نوجوان عادي بوده اند (P<0/001) و (F=25/4).

3-پسران نوجوان بزهكار، به طور معني داري، روان پريش تر از پسران نوجوان عادي بوده اند (P<=0/001)و(F=55/9).

 

1-Delinquent                                                     2-Extroversion
3-Neuroticism                                                    4-Psychoticism
5-Self - Evaluation Questionnaire                     6-Self - information Questionnaire
7-Eysenck Personality Questionnaire