تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/5/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : سعيد ساماني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي و مقايسه نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع و تالاسميك با مادران كودكان عادي

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي ومقايسة نيمرخ رواني مادران كودكان عقب مانده ذهني، مصروع وتالاسميك با مادران كودكان عادي بود. در همين راستا 120 نفر از مادران شامل 30 مادر داراي كودك عادي، 30 مادر داراي كودك مصروع، 30 مادر داراي كودك عقب ماندة ذهني و30 مادر داراي كودك تالاسميك، از ميان مادراني كه تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي فسا بودند، به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پزسشنامه scl-90-R طي سه ماهه آخر77 به منظور بررسي وضعيت نيمرخ رواني آنان اجرا گرديد. نمرات به دست آمده از اين آزمونها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) وآزمون t از طريق نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج نشان داد كه بين مادران كودكان مصروع و عادي در رابطه با عوامل پرسشنامه scl-90-Rدر9 عامل اضافي، پرخاشگري، اضطراب، افسردگي، حساسيت در روابط، ترس مرضي، روان پريشي، شكايات جسماني وسواس و اجبار، و بين مادران كودكان عقب مانده ذهني وعادي در 3 عامل افسردگي، روان پريشي و شكايات جسماني و بين مادران كودكان تالاسميك و عادي در 8 عامل پرخاشگري، اضطراب، حساسيت در روابط، ترس مرضي، روان پريشي، شكايات جسماني، وسواس و اجبار و بين مادران كودكان مصروع وعقب مانده ذهني در 3 عامل اضافي، اضطراب، ترس مرضي و بين مادران كودكان عقب مانده ذهني و تالاسميك در 2 عامل حساسيت در روابط و وسواس و اجبار تفاوت معني داري مشاهده شد.

در رابطه با متغيرهاي مداخله گر، در خصوص وضعيت اقتصادي رابطه معني داري در 9 عامل اضافي، پرخاشگري، اضطراب، افسردگي، حساسيت در روابط، ترس مرضي، روان پريشي، شكايات جسماني و وسواس و اجبار مشاهده شد. در رابطه با متغيرهاي مداخله گر ميزان تحصيلات پدر و مادر رابطه معني دار در هيچ يك از عوامل پرسشنامه مشاهده نشد. در رابطه با متغير مداخله گر تعداد فرزندان رابطه معني داري در 2 عامل پرخاشگري و اضطراب مشاهده شد.