تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/5/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : محسن مسائلي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي شهر اصفهان در گستره سني 15-7

چكيده

هدف از اين تحقيق، مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي شهر اصفهان در گستره سني 15-7 سال بود.

به منظور تحقق هدف فوق، ابتدا سه نمونه 30 زوجي از والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، والدين كودكان معلول جسمي – حركتي و والدين كودكان عادي به شيوه تصادفي و از طريق مراجعه به مراكز توانبخشي كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، مدارس وابسته به سازمان كودكان استثنايي و مدارس كودكان عادي شهر اصفهان انتخاب و سپس دو پرسشنامه استرس ومنابع آن – فرم فردريك (QRS-F) و مقياس سازگاري زناشويي (DAS)  در مورد آنها اجرا گرديد نتايج مويد آن بود كه والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير و معلول جسمي – حركتي فشار رواني بيشتري را نسبت به والدين كودكان عادي تحمل مي كردند (P=0) همچنين والدين كودكان عقب مانده ذهني تبربيت پذير فشار رواني بيشتري را نسبت به والدين كودكان معلول جسمي – حركتي تحمل كرده اند (P=0/011)، اما در ميزان سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير و معلول جسمي – حركتي تفاوت معني داري مشاهده نشد. در ادامه بين ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير، همبستگي منفي معني داري مشاهده شد (r=-0/352, P=0/05) ونهايتا" اينكه در والدين دو گروه كودكان عقب مانده ذهني تربيت پذير ومعلول جسمي – حركتي، بين پدران ومادران در ميزان فشار رواني تفاوت معني داري به دست آمد (p=0) ، به اين صورت كه مادران، فشار رواني بيشتري را نسبت به پدران متحمل مي شدند.