تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : محبوبه حسن شاهي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كانون كنترل با سازگاري زناشويي همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبيران) شهرستان شيراز بود. در تحقيق حاضر چنين فرض گرديد كه همبستگي معني داري بين نمرات كانون كنترل و سازگاري زناشويي وجود دارد. 74 زوج متاهل كه حداقل يك نفر آنها دبير بودند. بطور تصادفي به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند، مقياس سازگاري زناشويي اسپانير (1976) و مقياس كانون كنترل دروني / بيروني راتر (1966)، در مورد آنها اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه بين نمرات كانون كنترل وسازگاري زناشويي شوهران رابطه مثبت معني داري وجود دارد (P=0)، در حاليكه بين نمرات كانون كنترل وسازگاري زناشويي زنها رابطه معني داري وجود نداشت. بين نمرات كانون كنترل شوهرها و سازگاري زناشويي زنها رابطه مثبت معني داري وجود داشت (P=0)، اما بين نمرات كانون كنترل زنها و سازگاري زناشويي شوهرها رابطه معني داري وجود نداشت. بين نمرات كانون كنترل زنان و مردان و بين نمرات كانون كنترل زنان شاغل وخانه دار تفاوت معني داري مشاهده نشد. همچنين بين نمرات كانون كنترل زنان و شوهراني كه هر دو شاغل بودند، تفاوت معني داري مشاهده نشد. يكي از يافته هاي جانبي و تحقيق اين بود كه بين نمرات معدل درسي سازگاري زناشويي زنها رابطه مثبت معني داري وجود دارد (P=0/039) نتايج اين تحقيق با نتايج بعضي از تحقيقات مشابه همخواني داشته است. براساس نتايج پيشنهاد شد كه همسران بويژه زنها در اداره امور زندگي به اراده شخصي در مقايسه با سرنوشت وتقدير اهميت بيشتري بدهند.