تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/2/78

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : منصوره ذاکرنژاد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي ميزان شيوع اختلالات تغذيه در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز و رابطه آن با برخي متغيرهاي روانشناختي و جمعيت شناختي

چكيده

هدف از اين تحقيق يافتن ميزان شيوع پرخوي عصبي و بي اشتهايي رواني در دانشجويان دختر و رابطه آن با برخي عوامل روانشناختي (عزت نفس، افسردگي، اضطراب) و جمعيت شناختي (عملكرد تحصيلي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي ونسبت وزن به قد)است. بدين منظور 180 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز سال تحصيلي 78-77 بطور تصادفي به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند وپرسشنامه خلاصه شده عادات غذايي، پرسشنامه خلاصه شده كوپراسميت وآزمون اضطراب وافسردگي scl-90 در مورد آنها اجراء شد. نتايج نشان داد كه: از ميان دانشجويان نمونه 9/3 درصد داراي نگراني در مورد وزن و رژيم غذايي، 8/2 درصد داراي بازداري از تغذيه و 8/2 درصد نيز داراي پرخوري بودند. همچنين تحليل رگوسيون پاسخ هاي آزمودنيها نشان داد كه از بين متغيرهاي مورد مطالعه، اضطراب (P=0)، نسبت وزن به قد (P=0) تعداد اعضاي خانواده (P=0) وعزت نفس (P=0.04) پيش بيني كننده ميزان نگراني در مورد وزن ورژيم غذايي بود. اما در مورد بازداري از تغذيه تنها پيش بيني كننده، متغير اضطراب (P=0) بود ودر مورد پرخوري نيز افسردگي (P=0)، اضطراب (P=0) وشغل پدر (P=0.02) پيش بيني كننده هاي خوبي بودند. جداول هنجاريابي رتبه هاي درصدي پرسشنامه هاي عزت نفس واضطراب و افسردگي نيز محاسبه گرديد.