تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/77

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين نائلي

نام و نام خانوادگي : منصوره نيکوگفتارعظيم

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر پريرخ دادستان

بررسي رابطه بين ارزشها و سلامت روان در مقطع سني 18 تا 30 سال

چكيده

نگاهي گذرا به گسترة تحقيق مبين آن است كه نظام ارزشي هر فرد بر پاية ويژگيهاي روانشناختي، سوابق خانوادگي و الزامهاي فرهنگي استوار مي گردد. ارزشها اساس و بنيان يكپارچگي شخصيت سالمند. براي تبيين باورها، رغبتها و بازخوردها و... مي توان به ارزشها كه نشانگر اهدافند متوسل شد.

در پژوهش حاضر بر روي 800 نفر از گروه سني 18 تا 30 سال در دو جنس زن و مرد كه به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند پرسشنامة سلامت عمومي (GHQ) وآزمون ارزشها (A.V.L) اجرا شد. گروه نمونة مذكور داراي تحصيلات زير ديپلم، ديپلم، دانشجو تا كارشناسي و دانشجو تا کارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي علوم تجربي وپزشكي، رياضي وفني – مهندسي، ادبيات و علوم انساني و هنر بودند.

نتايج روشهاي ضريب همبستگي چند متغيير، t مستقل وآزمون تحليل واريانس چند متغيري و تك متغيري نشان دادند كه : افزايش ارزش زيبايي گرايي موجب كاهش سلامت عمومي و افزايش ارزش مذهبي كاهش افسردگي مي شود. همچنين جنس، تاهل و سن بر رجحانهاي ارزشي و سلامت عمومي موثرند. علاوه بر اين، رشته هاي تحصيلي در ارزشها واجد تفاوت معنادار و در سلامت عمومي فاقد تفاوت معنادارند. نتايج همچنين حاكي از موثر بودن مقطع تحصيلي بر ارزش نظري و نيز يكي از زير – مقياسهاي سلامت عمومي است.