تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/9/77

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر مهدي نمازي زاده

نام و نام خانوادگي : زهره موسوي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

وابستگي واستقلال ميدان ادراكي در ورزشكاران ماهر ونيمه ماهر ودر مقايسه با افراد عادي

چكيده

تحقيقات پيشين ، وجود رابطه را بين يادگيري حركتي با وابستگي واستقلال ميداني ، به عنوان معياري براي تمايز افراد در سبك شناختي ، تاييد كرده بود به منظور ، ارائه شاخص هايي براي پيش بيني موفقيت افراد در زمينه مهارتهاي حركتي ، 150 نفر از مردان بين سنين 30-18 سال در سه گروه ورزشكار ماهر ، ورزشكار نيمه ماهر وافراد غير ورزشكار ، از طريق نمرات به دست آمده از آزمون مجموعه شكلهاي پنهان شده ، در وابستگي واستقلال ميداني ، با يكديگر مقايسه شدند. سپس تفاوت ورزشكاران ماهر ونيمه ماهر در چهار نوع رشتة ورزشي بستكبال ، فوتبال ، وزنه برداري ودو وميداني ، ودو نوع مهارت باز ( شامل رشته هاي بسكتبال ، فوتبال ) ومهارت بسته ( شامل رشته هاي وزنه برداري ودو وميداني ) با يكديگر در وابستگي واستقلال ميداني مقايسه شدند . علاوه بر اين در هر يك از گروههاي ورزشكار ماهر ونيمه ماهر ، رشته هاي ورزشي مورد نظر ومهارت باز وبسته در وابستگي واستقلال ميداني با يكديگر مقايسه شدند.

نتايج نشان داد ، كه بين سه گروه ورزشكار ماهر ، نيمه ماهر وافراد غير ورزشكار ، در سبك شناختي وابستگي واستقلال ميداني ، تفاوت معني داري وجود ندارد . اما بين دو گروه ورزشكار ماهر ونيمه ماهر ، چهار نوع رشتة ورزشي مورد نظر ، ومهارتهاي باز وبسته ، در وابستگي واستقلال ميداني تفاوت معني داري وجود دارد.

در گروه ماهر افرادي كه در رشته هاي فوتبال وبسكتبال مهارت يافته اند ، در مقايسه با افرادي كه در رشته هاي وزنه برداري ودو ميداني مهارت يافته اند ، از استقلال ميداني بيشتري برخوردار بودند . همچنين در اين گروه ، افرادي كه در مهارتهاي باز مشاركت داشتند نسبت به كساني كه در مهارتهاي بسته مشاركت مي كردند ، از استقلال ميداني بيشتري برخوردار بودند . اما در گروه نيمه ماهر بين رشته هاي ورزشي ومهارت باز وبسته در وابستگي واستقلال ميداني تفاوت معني داري مشاهده نشد.

نتايج ديگري كه از تعامل رشته ها با گروهها به دست آمده تفاوت معني دار در رشته هاي ورزشي بسكتبال وفوتبال بين گروههاي ماهر ونيمه ماهر در وابستگي واستقلال ميداني به دست آمد . اما بين رشته هاي وزنه برداري ودو ميداني در گروه هاي ماهر ونيمه ماهر در بعد مورد نظر ، تفاوت معني داري به دست نيامد . در واقع تفاوت معني داري بين مهارتهاي باز در گروه ماهر ونيمه ماهر در وابستگي واستقلال ميداني به دست آمد . اما در مهارتهاي بسته بين دو گروه ورزشكار ماهر ونيمه ماهر در وابستگي واستقلال ميداني ، تفاوت معني داري به دست نيامد.