تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/9/77

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : نيکي جديدي زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي رابطه ميزان فشار رواني والدين كودكان عقب ماندة ذهني با شدت عقب ماندگي، جنسيت وسن كودك و وضعيت اقتصادي و ميزان تحصيلات والدين

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطة پنج عامل شدت عقب ماندگي كودك عقب ماندة ذهني، جنسيت وسن وي و وضعيت اقتصادي و ميزان تحصيلات والدين با ميزان فشار رواني وارد بر پدر ومادر كودك عقب ماندة ذهني است. بدين منظور 120 زوج، والدين كودك عقب ماندة ذهني(120 مادر و120 پدر) به طور تصادفي از طريق آموزشگاهها و مراكز نگهداري كودكان عقب ماندة ذهني در استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دو پرسشنامة فشار رواني(ملك پور، 1376) وجمع آوري اطلاعات دمو گرافيك در مورد آنها اجرا گرديد.

نتايج نشان داد كه بين عقب ماندگي كودك عقب ماندة ذهني با ميزان فشار رواني پدر و مادر رابطة معني داري مشاهده نشد. در مقايسه بين گروهها : تفاوت بين گروه كودكان عقب ماندة ذهني آموزش پذير وگروه كودكان عقب ماندة ذهني پناهگاهي معني دار بود.(در مورد فشار رواني پدر P=0/053 ودر مورد فشار رواني مادر P=0/056)

همچنين بين سن وجنسيت كودك عقب مانده ذهني وميزان فشار رواني بر پدر ومادر كودك عقب ماندة ذهني رابطة معني داري مشاهده نگرديد. بين ميزان فشار رواني وارد بر مادر كودك عقب ماندة ذهني و وضعيت اقتصادي والدين رابطه معني دار نبود. ولي بين ميزان فشار رواني وارد بر پدر و وضعيت اقتصادي والدين رابطة مثبت معني داري وجود داشت (P=0/015). يعني هرچه والدين در وضعيت اقتصادي بهتري به سر مي بردند، ميزان فشار رواني وارد بر پدر بيشتر بود. بين ميزان تحصيلات والدين كودكان عقب ماندة ذهني وميزان فشار رواني وارد بر آنها رابطه، معني دارد نبود. طبق نتايج تحقيق هرچه تعداد فرزند عقب ماندة ذهني خانواده بيشتر باشد، ميزان فشار رواني وارد بر مادر(P=0/005) و وارد بر پدر (P=0/03) به طور معني داري بيشتر مي شود.