تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/8/75

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر سيدعلي‌ سيادت‌-دکتر هوشمند سعيدي

نام و نام خانوادگي : سعيد فرهادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمايي نوشهر بر اساس مدل هالپين و کرافت

چكيده

موضوع اين تحقيق مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس و راهنمايي نوشهر براساس مدل هالپين و كرافت بود. در اين مدل جو سازماني محصول تعامل ميان دو دسته رفتار (رفتار مدير مدرسه: كناره گيري، تاكيد بر توليد، ملاحظه گري و ايجاد فشار) و (رفتار معلمان: بازدارندگي، عدم جوشش، صميميت و روحيه) مي باشد. و از طريق بررسي ابعاد رفتاري فوق مي توان شش جو مجزا و متفاوت را در مدارس شناسايي نمود.

هدف اصلي تحقيق بررسي ميزان باز و بسته بودن جو مدارس راهنمايي نوشهر و طبقه بندي انواع جو اين مدارس بود. سوالات ويژه تحقيق شامل تعيين نوع جوهاي شش گانه(جو باز، خودمختار، كنترل شده، آشنا ، پدرانه و بسته) و بررسي ميزان تفاوت ميان متغيرهاي مورد مطالعه تحقيق(مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه، شهري و روستايي) با يكديگر بود.

در اين تحقيق از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل 508 نفر از معلمان رسمي مدارس راهنمايي نوشهر در سال تحصيلي 75-74 مي باشد كه از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد 102 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه توصيف جو سازماني (OCDQ) هالپين و كرافت استفاده گرديد كه شامل 64 سئوال است.

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي شامل فراواني درصد، ميانگين، انحراف معيار و ميانه و آمار استنباطي شامل آزمون U. مان – ويتني انجام پذيرفت.

نتايج بدست آمده از بررسي سئوالات ويژه تحقيق نشان داد كه از 29 مدرسه راهنمايي نوشهر 9 مدرسه جو باز، 8 مدرسه جو خودمختار، 4 مدرسه جوكنترل شده، 5 مدرسه جو آشنا، 2 مدرسه جو پدرانه و يك مدرسه جو بسته داشتند و بيانگر آنست كه 21 مدرسه بسوي جو باز و تنها 8 مدرسه بسوي جو بسته گرايش داشتند. همچنين بررسي ميزان باز و بسته بودن جو مدارس راهنمايي نوشهر نشان مي دهد كه جو مدارس راهنمايي پسرانه با نمره 49/4 به ميزان 95/2 درصد از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود. جو مدارس راهنمايي دخترانه با نمره 24/4 به ميزان 74/1 درصد از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود. نمره جو مدارس پسرانه شهري 47/4 است که به ميزان 74/1 درصد از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود، جو مدارس راهنمايي پسرانه روستايي با نمره 50/4 به ميزان 2/0 از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود. نمره جو مدارس دخترانه شهري 17/4 است که به ميزان 67/1 درصد از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود نمره جو مدارس دخترانه روستايي 30/4 است كه به ميزان 8/1 درصد از حد متوسط باز بودن(5/2) بيشتر بود. همچنين نمره جو كليه مدارس راهنمايي نوشهر 8/43 است كه به ميزان 88/1 درصد از حد متوسط باز بودن (5/2) بيشتر بود. بنابراين نتايج فوق نشان داد كه مدارس راهنمايي نوشهر به سوي جو باز گرايش دارند. همچنين در بررسي ميزان تفاوت ميان مغيرهاي مدارس راهنمايي شهري و روستايي، دخترانه و پسرانه نشان داده شد كه ميان اين متغيرهاي تفاوت معني داري از لحاظ آماري وجود نداشت.