تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/8/77

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر مختار ملک پور

نام و نام خانوادگي : مهريار ندرمحمدي مقدم

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

هنجاريابي و بررسي اعتبار وروايي پرسشنامه شخصيتي آيزنک(EPQ) و اهميت آن در تمايز و پيش بيني عضـويت گروهـي دانـش آمـوزان 18-14 ساله عادي و مشکل دار شهرستان اردبيل

چكيده

اين تحقيق در رابطه با هنجاريابي و بررسي اعتبار و روايي فرم كوتاه پرسشنامه شخصيتي آيزنك E.P.Q و ارزيابي قدرت آن در تمايز و پيش بيني گروهي دانش آموزان عادي و مشكل دار انجام شد. با توجه به اهميت شناخت ويژگيهاي شخصيتي در امر مشاوره و راهنمايي و با عنايت به اهميت رعايت اصول روان سنجي، اين تحقيق در راستاي ايجاد ابزار مناسب براي شناخت ويژگي هاي شخصيتي مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره آموزش و پرورش انجام شد.

در اين تحقيق 252 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان شهرستاني اردبيل ، كه در سال تحصيلي 77-76 مشغول به تحصيل بودند شركت كردند. از اين تعداد 202 نفر دانش آموزان عادي و 50 نفر دانش آموز مشكل دار بودند. اين تعداد دانش آموزان با روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند آنها به سه پرسشنامه كه عبارتند از پرسشنامه E.P.Q ، پرسشنامه خود ارزيابي و پرسشنامه اطلاعات شخصي پاسخ گفتند.

در اين تحقيق براي هر يك از مقياسهاي برون گرايي E ، روان آزرده خويي N و روان پريشي خويي P و دروغ سنج L هنجارهاي صدكي و پارامترهاي مركزي و پراكندگي آنها ارائه شده و شكل توزيع آنها مورد بررسي قرار گرفت. اعتبار هر يك از مقياس ها از طريق ضريب آلفاي كرومباخ محاسبه شده و روايي آنها به سه روش روايي محتوي، روايي طبقه بندي و روايي ملاك مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت براي بررسي قدرت تمايز و پيش بيني عضويت گروهي بوسيله پرسشنامه E.P.Q (گروه دانش آموزان مشكل دار- گروه دانش آموزان عادي) تحليل تمايزات انجام شد.

نتايج تحقيق نشان داد كه هنجارهاي بدست آمده براي دانش آموزان عادي با هنجارهاي حاصل از ساير تحقيقات مشابه بود. نتايج حاصل از آزمون هاي كجي بلندي و كالموگرف اسميرنف نشان داد كه توزيع نمرات مقياس ها بصورت نرمال مي باشد. اعتبار مقياس 6311/0 E مقياس N 7835/0 مقياس 5322/0 P و مقياس 5664/0 L محاسبه شد. تمامي مقياسها از نظرروايي محتوي تاييد شدند. روايي طبقه بندي مقياس 67 00/0 E مقياس 3387/0 P مقياس 86 0/0 L بدست آمد روايي ملاك مقياس 3646/0 E مقياس 2638/0 N مقياس 491 0/0 P مقياس L بدست آمد.

در تحليل تمايزات چهار متغير از ميان متغيرهاي پيش بيني كننده انتخاب شد. موقعيت اقتصادي- اجتماعي با ضريب 0816/0= b، داشتن مردودي با ضريب 371/0= b روان پريشي خويي با ضريب 266/0= b و معدل با ضريب 120/0= b در معادله تحليل تمايزات وارد شدند. ميزان پيش بيني صحيح معادله تحليل تمايزات 60/74 درصد بدست آمد.

با توجه به نتايج بدست آمده از هنجاريابي، بررسي اعتبار و روايي و تحليل تمايزات چنين نتيجه گيري شده است كه استفاده از پرسشنامه E.P.Q براي شناخت ويژگيهاي شخصيتي جايز دانسته شده است.