تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد سلطاني زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 24/12/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي رابطه ي بين لذت جسماني و هيجان طلبي با سلامت ذهن دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه ي بين لذت جسماني و هيجان طلبي با سلامت ذهن بود. بدين منظور 80 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان, شامل 33 مرد و 47 زن به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي ارزيابي هيجان طلبي از مقياس هيجان طلبي زاکرمن فرم پنجم و براي ارزيابي ميزان لذت جسماني، از «مقياس لذت جسماني» استفاده گرديد. افراد شرکت کننده، 15 روز متوالي به سؤالات اين مقياس پاسخ دادند. براي بررسي جنبه ي شناختي سلامت ذهن از مقياس رضايت از زندگي و براي بررسي جنبه ي عاطفي آن از مقياس عاطفه ي مثبت و منفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه هر چه لذت جسماني دانشجويان بيشتر باشد، جنبه ي شناختي سلامت ذهن آنها, يعني، رضايت از زندگي بيشتر است (01/0 >P). همچنين افزايش لذت جسماني به افزايش عاطفه ي مثبت در زمان گذشته, حال و آينده و حتي عـاطفه ي مثبت كلي منجر مي گشت (05/0> P). اما افزايش ميزان تجربه ي لذت جسماني تغييري در ميزان عاطفه ي منفي و هيجان طلبي آنها ايجاد نمي كرد. بين هيجان طلبي و رضايت از زندگي رابطه اي وجود نداشت. يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن بود كه هرچه ميزان عدم بازداري افزايش مي يافت، عاطفه ي مثبت (گذشته) افزايش و عاطفه ي منفي (گذشته) كاهش پيدا مي كرد. و نيز هر چه ميزان هيجان طلبي و ماجراجويي افزايش مي يافت، عاطفه ي مثبت (حال) افزايش و عاطفه ي منفي (آينده) و عـاطفه ي منفي كلي كاهش پيدا مي كرد(05/0> P). در نهـايت، اين پژوهش مشخص سـاخت كه ميزان عدم بـازداري دانشجويـان پسر، بيش از دانشجويـان دختر بود, در حـاليكه ميزان هيجان طلبي و ماجراجويي دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بود (05/0> P).

کليد واژه ها: سلامت ذهن, رضايت از زندگي, عاطفه مثبت, عاطفه منفي, لذت جسماني, هيجان طلبي