تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : امير کشاورز

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 22/12/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر احمد يارمحمديان

بررسي رابطه بين شادكامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه ي بين شادکامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي مردم شهر اصفهان بود. لذا 160 نفر (80 مرد و 80 زن) بين سنين63-17 سال به صورت تصادفي و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي از دو منطقه 4 و 6 ا نتخاب شد ند و به پرسشنامه هاي شادکامي، سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دادند. چنين فرض گرديدکه بين شادکامي با سرزندگي، جزميت- انعطاف پذيري، سن و ويژگي هاي جمعيت شناختي رابطه وجود دارد و بين ميزان شادکامي زنان و مردان و افراد مجرد و متأهل تفاوت وجود دارد. نتايج بيانگر اين بود که بين شادکامي و جزميت- انعطاف پذيري (01/0> P) و بين شادکامي و سرزندگي (01/0> P) ارتباط مثبت و معني دار و بين شادکامي با تعداد اعضاي خانواده، ارتباط منفي و معني داري (01/0> P) وجود دارد. همچنين نتايج بيانگر اين بود که بين شادکامي و سن، وضعيت تأهل، جنسيت، تحصيلات، معدل، وضعيت اقتصادي و ميزان درآمد، ارتباط معني داري وجود ندارد.