تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/7/84

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر سيد احمدي احمدي

نام و نام خانوادگي : کبري قرباني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني –هيجاني رفتاري بر تعارضها و افکار غير منطقي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني – هيجاني رفتاري برتعارض ها و افكار غيرمنطقي زوجين بوده است. روش پژوهش نيمه تجربي و متغيرمستقل، شيوه درمان عقلاني – هيجاني رفتا ري و متغيرهاي وابسته هم، تعارضات زناشويي و افكار غيرمنطقي زوجين بوده است. در اين پژوهش نمونه مورد نظر (20 زوج) از بين مراجعه كنندگان به مركز مشاوره بهزيستي و فرهنگسراي شهيد همت كه داراي تعارض زناشويي بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در گروه گواه و آزمايش قرار گرفتند.فرضيه هاي اصلي تحقيق عبارت بودند از:1) زوج درماني به شيوه درمان عقلاني – هيجاني رفتاري تعارض زناشويي را كاهش مي دهد 2) زوج درماني به شيوه درمان عقلاني – هيجاني رفتاري افكار غيرمنطقي زوجين را كاهش مي دهد. گروه آزمايش و گواه با پرسشنامه هاي تعارضات زناشويي و افكار غيرمنطقي زوجين مورد آزمون قرارگرفتند. روي گروه آزمايش ،متغيرمستقل اعمال شد و روي گروه گواه، هيچ متغيري اعمال نشد. نتايج پس آزمون با تحليل كواريانس و تحليل مانوا به وسيله نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه: زوج درماني به شيوه درمان عقلاني – هيجاني رفتاري در كاهش تعارضات زناشويي و افكار غيرمنطقي زوجين مؤثربوده است(01/0>p) اين شيوه برخرده مقياس هاي همكاري، رابطه جنسي، واكنش هاي هيجاني، رابطه فردي با خويشاوندان خود و رابطه خانوادگي با خويشاوندان همسر و دوستان و جلب حمايت فرزند موثر بوده است ولي برخرده مقياس جدا كردن امورمالي مؤثر نبوده است. همچنين برخرده مقياس هاي افكار غيرمنطقي، وحشتناک پنداري ناکامي و ناراحتي ،حكم هاي كمال گرايانه براي خود، همسر و ارتباط، فلسفه سرزنش و تنبيه، نياز شديد به محبت و حمايت و غير قابل کنترل بودن هيجانها مؤثر بود است.