تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/7/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي-دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : فاطمه غلامي رناني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

اثربخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر ميزان خودكارآمدي در موقعيت‌هاي اجتماعي وهراس اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين تحقيق تعيين اثر بخشي آموزش گروهي خودكارآمدي بر افزايش خودكارآمدي درموقعيتهاي اجتماعي وكاهش هراس اجتماعي ونيز اضطراب تعامل اجتماعي وترس از مورد مشاهده قرار گرفتن در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان بود. به اين منظور از بين 96 نفر دانشجوي ساكن خوابگاههاي دانشگاه اصفهان كه براي شركت درجلسات آموزش ثبت نام كرده بودند، 20 نفر كه در مجموع دو مقياس اضطراب تعامل اجتماعي (SIAS) وهراس اجتماعي (SPS) بالاترين نمرات را داشتند بعنوان آزمودنيهاي تحقيق انتخاب و به‌طور تصادفي به دو گروه آزمايشي وگواه واگذار شدند. پيش از برگزاري اولين جلسه آموزش گروهي با استفاده از مقياس اضطراب تعامل اجتماعي (SIAS)، مقياس هراس اجتماعي (SPS) ومقياس خودكارآمدي در موقعيتهاي اجتماعي (SESS) در مورد گروه آزمايشي وگروه گواه پيش‌آزمون اجرا شد. سپس براي گروه آزمايشي 8 جلسه دو ساعته برنامه آموزش گروهي خودكارآمدي برگزار شد محتواي جلسات آموزش گروهي كه بر اساس نظريه خودكارآمدي بندورا تنظيم شده بود و بر افزايش خودكارآمدي در موقعيتهاي اجتماعي متمركز بود، شامل تمرين عملكرد موفق، بازي نقش، سخنراني الگوي ميهمان ، قانع سازي كلامي، آموزش درباره ريشه هاي هراس اجتماعي ورابطه متقابل آنها با خود كار آمدي در موقعيتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي اجتماعي ، آموزش آرامسازي وتكاليف خانگي بود. بعد از اتمام جلسات آموزش گروهي، با استفاده از مقياسهاي به كار رفته در پيش آزمون بر روي هر دو گروه آزمايشي وگواه پس آزمون اجرا شد نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش گروهي خودكارآمدي باعث افزايش معني‌دار خودكارآمدي در موقعيتهاي اجتماعي (027/0=P) وكاهش معني‌دار هراس اجتماعي (003/0=P)، اضطراب تعامل اجتماعي (002/0=P) وترس از مورد مشاهده قرار گرفتن (007/0=P) در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان شده است.