تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : سمانه اسعدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي با درک مفهوم دروغ در کودکان مقاطع مهدکودکي، پيش دبستاني و کلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي تحولي رابطه شناخت اجتماعي با درك مفهوم دروغ در كودكان مقاطع مهدكودكي، پيش دبستاني و كلاس دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان بود. 123کودک (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفي و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي از مهدهاي كودك و مدارس ابتدايي 3 منطقه ي جغرافيايي شمال، مركز و جنوب  شهر اصفهان انتخاب شدند. در اين پژوهش به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر از دو طرح همبستگي و علّي- مقايسه اي بهره گرفته شد. پس از آزمون كودكان با استفاده از تكاليف نگهداري ذهني سطح و طول، تكاليف شناخت اجتماعي (تغيير مكان دو كوششي و تحريف ظاهري اشياء) و تكليف تمايز دروغ و اشتباه، كه به صورت داستان هاي عروسكي و به سبک باليني پياژه انجام شد، نمرات آنها در متغيرهاي طراز تحول شناختي، شناخت اجتماعي و درك مفهوم دروغ به دست آمد. نتايج تحليل داده هاي پژوهش با نرم افزار SPSS10 و روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل واريانس نشان داد شناخت اجتماعي و درک مفهوم دروغ در کودکان، هر دو از روندي تحولي پيروي مي کنند و اين توانايي ها با افزايش سن در کودکان افزايش مي يابند ( در هر دو مورد 0001/0>P). يافته هاي پژوهش نشان داد بين طراز تحول شناختي و شناخت اجتماعي کودکان رابطه وجود دارد(001/0=P). علاوه بر اين يافته ها حاکي از آن بود که بين شناخت اجتماعي و توانايي درك مفهوم دروغ در كودكان رابطه مثبت معني داري وجود دارد (0001/0>P) و با توجه به  اين كه اين رابطه در كودكان گروه مهدكودكي معني دار نبوده (417/0=P)، و در دو گروه ديگر پيش دبستاني و كلاس دوم معني دار است( به ترتيب 0001/0>P و 0001/0>P ) ، محاسبه تفاوت ضرايب همبستگي نشان داد با افزايش سن، رابطه بين شناخت اجتماعي و درک مفهوم دروغ، از گروه مهدکودکي تا پيش دبستاني داراي تحولي صعودي است؛ ولي تحول اين رابطه از گروه پيش دبستاني تا کلاس دوم چندان چشمگير نيست. همچنين تفاوت هاي جنسيتي در هيچ كدام از متغيرهاي مورد بررسي معني دار نبود. نتايج اين پژوهش بر پايه نظريه هاي تحول شناختي و شناخت اجتماعي مورد بحث قرار خواهند گرفت.

واژه هاي کليدي: شناخت، شناخت اجتماعي، درک مفهوم دروغ، تحول