تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/7/84

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : فاطمه شوشتري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

بررسي رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف ، سرزندگي و فشار رواني در كاركنان مشاغل اداري و صنعتي مجتمع فولاد مباركه

چكيده

هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين ادراك سروصدا با عواطف، سرزندگي و فشاررواني در كاركنان مشاغل اداري و صنعتي مجتمع فولاد مباركه بوده است. بدين منظور دو پژوهش جداگانه انجام شده است. در پژوهش اول 55 نفر از كاركنان بخش اداري و 70 نفر از كاركنان بخش صنعتي بطور تصادفي انتخاب و پرسشنامه ادراك كيفيت صدا - با پنج زير مقياس: مزاياي كاهش صدا، موانع كاهش صدا، خوداثربخشي، نگرش نسبت به صدا و القاپذيري - و عواطف و سرزندگي بطور همزمان در بين آنان اجرا گرديد. در پژوهش دوم 58 نفر از كاركنان بخش اداري و 52 نفر از كاركنان بخش صنعتي بطور تصادفي انتخاب و پرسشنامه ادراك كيفيت صدا و فشاررواني بطور همزمان در بين آنها اجرا گرديد.

نتايج حاصل از پژوهش اول نشان داد كه : در كاركنان مشاغل اداري از بين مقياسهاي پرسشنامه ادراك كيفيت صدا تنها بين خوداثربخشي و عواطف مثبت گذشته، آينده، عمومي و كل و عواطف منفي حال، آينده، عمومي و كل رابطه معناداري وجود دارد. علاوه براين بين سرزندگي و خوداثربخشي رابطه معنادار وجود دارد(05/0>P). در كاركنان مشاغل صنعتي بين مزاياي كاهش صدا با عواطف مثبت عمومي و بين موانع كاهش صدا با عواطف منفي حال، آينده، عمومي و كل و همچنين بين خوداثربخشي با عواطف مثبت گذشته و حال رابطه وجود دارد. علاوه براين سرزندگي تنها با مقوله هاي كاهش صدا و خوداثربخشي داراي رابطه معنادار مي باشد(05/0>P). در پژوهش دوم در كاركنان مشاغل اداري، فشاررواني تنها با زيرمقياسهاي موانع كاهش صدا و خوداثربخشي و در كاركنان مشاغل صنعتي فشاررواني تنها با زيرمقياس خوداثربخشي رابطه معنادار دارد(05/0>P).