تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/7/84

رشته و گرايش : روانشناسي-باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : ليدا وحيدي مطلق

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاثير آموزش هاي شناختي- رفتاري و شناختي- رفتاري مذهبي بر كاهش اضطراب دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان هاي شهر تهران

چكيده

اين پژوهش به بررسي تأثيرآموزش‌هاي شناختي ـ رفتاري و شناختي ـ رفتاري مذهبي بر كاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر پايه اول دبيرستان‌هاي شهر تهران پرداخته است. بدين منظور با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي، يك منطقه از مناطق تهران و از ميان دبيرستان‌هاي دخترانه اين منطقه، سه دبيرستان و از هر دبيرستان سه كلاس انتخاب شدند. از 270 دانش‌آموز دختر پايه اول اين سه دبيرستان به عنوان پيش آزمون تست اضطراب كتل گرفته شد، و 45 نفر از كساني كه بيشترين نمره را در اين آزمون كسب كرده بودند، به صورت تصادفي در گروه‌هاي آموزشي شناختي ـ رفتاري و شناختي ـ رفتاري مذهبي و گروه كنترل قرار گرفتند، كه هر گروه شامل 15 آزمودني مي‌شد.

گروه‌هاي آموزشي شناختي ـ رفتاري و شناختي ـ رفتاري مذهبي هر كدام 8 جلسه آموزشي 90 دقيقه‌اي را كه به عنوان متغير مستقل محسوب مي‌شد، و همچنين يك جلسه پيگيري به فاصله سه ماه بعد را گذراندند. پس از پايان جلسات آموزشي از هر سه گروه تست اضطراب كتل در مرحله پس آزمون گرفته شد.

طبق نتايج اين پژوهش كه با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي (ميانگين، انحراف معيار، تحليل كوواريانس و مقايسه‌هاي زوجي) بدست آمد، بيانگر آن است كه در مرحله پس‌آزمون، Fمشاهده شده در خصوص گروه (شناختي ـ رفتاري، شناختي ـ رفتاري مذهبي، كنترل) در سطح (01/0p) معنادار بوده است، بنابراين آموزش‌هاي شناختي ـ رفتاري و شناختي ـ رفتاري مذهبي اضطرابِ آزمودنيها را كاهش داده است و براساس ضريب اِتا 78 درصد از تفاوتهاي فردي در نمرات اضطراب آزمودنيها مربوط به نوع آموزشها بوده است. همچنين در مرحله پيگيري، F مشاهده شده در خصوص گروه (شناختي ـ رفتاري، شناختي ـ رفتاري مذهبي، كنترل) در سطح 01/0p معنادار بوده است و براساس ضرايب اِتا 77 درصد از تفاوتهاي فردي در نمرات اضطراب آزمودنيها مربوط به نوع آموزشها بوده است. مقايسه‌هاي زوجي بين گروهها تفاوت معني‌داري را بين دو گروه آزمايشي شناختي ـ رفتاري و شناختي ـ رفتاري مذهبي در مرحله پس‌آزمون و آزمون پيگيري نشان نداد. اما هر دو گروه آزمايشي تفاوت معناداري با گروه كنترل نشان دادند (01/0p).

واژه هاي کليدي: آموزش هاي شناختي- رفتاري، شناختي- رفتاري مذهبي، اضطراب