تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضوان صالحي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 20/12/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر کيومرث فرحبخش

بررسي اثر بخشي مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش کارآفريني بر افزايش رفتار کاريابي زنان بيکار شهرکرد

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير مشاوره شغلي به دو شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش کارآفريني بر افزايش رفتار کاريابي زنان بيکار شهرکرد است. در پژوهش حاضر چند فرضيه در نظر گرفته شد که عبارتند از:

1- مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي رفتارکاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد.2- آموزش کارآفريني رفتارکاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد.3- بين ميزان تاثير مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش کارآفريني تفاوت وجود دارد. 4- مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي فعاليت کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد. 5- آموزش کارآفريني فعاليت کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد.6- مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي خودکارآمدي کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد. 7- آموزش کارآفريني خودکارآمدي کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد. 8- مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي باورهاي (مثبت) کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد. 9- آموزش کارآفريني باورهاي (مثبت) کاريابي زنان بيکار شهرکرد را افزايش مي دهد.10- مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش کارآفريني در کاريابي واقعي موثر است .به منظور اجراي پژوهش از بين زنان بيکار مراجعه کننده به هلال احمر شهرکردبه شيوه تصادفي 39 نفر انتخاب شده و به همين شيوه در دو گروه آزمايش و يک گروه گواه جايگزين شدند. هر دو گروه با آزمون رفتارکاريابي که شامل سه مقياس فعاليت کاريابي، خودکارآمدي کاريابي و باورهاي کاريابي است در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري ارزيابي شدند. گروه آزمايش اول تحت مشاوره شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و گروه آزمايش دوم تحت آموزش کارآفريني قرار گرفتند و گروه گواه در ليست انتظار باقي ماند. پس از برگزاري پنج جلسه آموزش براي گروه آزمايشي اول و شش جلسه براي گروه آزمايشي دوم همراه با يک جلسه پيگيري، داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شد و نتايج زير حاصل شد:فرضيه اول در مرحله پس آزمون (001/0=p) و پيگيري (000/0=p) تائيد شد. فرضيه دوم در مرحله پس آزمون (02/0=p) و پيگيري (000/0=p) تائيد شد. فرضيه سوم در مرحله پس آزمون (1/0=p) و پيگيري (52/0=p) رد شد. فرضيه چهارم در مرحله پس آزمون (001/0=p) و پيگيري (000/0=p) تائيد شد. فرضيه پنجم در مرحله پس آزمون (054/0=p) رد شد و در پيگيري (01/0=p) تائيد شد. فرضيه ششم در مرحله پس آزمون (000/0=p) و پيگيري (001/0=p) تائيد شد. فرضيه هفتم در مرحله پس آزمون (04/0=p) و پيگيري (001/0=p) تائيد شد.فرضيه هشتم در مرحله پس آزمون (05/0=p) رد شد و در پيگيري (000/0=p) تائيد شد. فرضيه نهم در مرحله پس آزمون (01/0=p) رد شد و در پيگيري (000/0=p) تائيد شد. فرضيه دهم تائيد شد.