تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهره بنازاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 15/6/85

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج درماني رفتاري برافسردگي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان زنان شهر كرمان

چكيده

پژوهش حاضر تاثير زوج درماني رفتاري را بر كاهش افسردگي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان در زنان شهر كرمان مورد بررسي قرار مي دهد. فرضيه هاي پژوهش عبارت بودند از:

1ـ زوج درماني رفتاري در كاهش افسردگي دوران بارداري در زنان شهر كرمان موثر است.

2ـ زوج درماني رفتاري در كاهش افسردگي پس از زايمان در زنان شهر كرمان موثر است.

به منظور انجام اين پژوهش از بين مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر كرمان ، تعداد 30 زوج (زن و شوهر) كه زنان باردار و افسرده بودند، به طور تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل (در هر گروه 15 زوج ) جايگزين شدند. شيوه زوج درماني رفتاري در طي هفت جلسه دو ساعته، با تواتر هفته اي يك جلسه بر روي گروه آزمايش اجرا شد، ابزار اندازه گيري، پرسشنامه افسردگي ادينبرگ و پرسشنامه سلامت عمومي بود كه به عنوان پيش آزمون، پس آزمون(1) (پس از اتمام جلسات) و پس آزمون (2) (يك ماه پس از زايمان) بر روي هر دو گروه اجرا شده براي تحليل داده ها به كمك نرم افزار SPSS از آزمون مانوا استفاده شد. نتايج تحليل مانوا نشان داد كه تفاوت ميانگين نمرات دو گروه در افسردگي دوران بارداري و افسردگي پس از زايمان معنادار بوده است.(05/0P) لذا فرضيه هاي اين پژوهش تائيد مي گردد كه نشان دهنده تاثير روش زوج درماني رفتاري در كاهش افسردگي دوران بارداري و كاهش افسردگي پس از زايمان مي باشد.