تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نرگس اوليا

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 15/6/85

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي برافزايش رضايتمندي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهي بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي برافزايش ميزان رضايتمندي زوجين است. فرضيه هاي پژوهش شامل بررسي تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي برنمره كل رضايتمندي زوجين و زيرمقياس هاي آن ، ارتباط جنسي، حل تعارضات، ارتباط باخانواده اصلي، فعاليت هاي مذهبي، فعايت هاي اجتماعي – تفريحي ، مديريت منزل و ارتباط زوجين مي باشد. همچنين رابطه جنسيت با تاثير متغير مستقل مورد بررسي قرار گرفت و ميزان رضايتمندي نيز در دو جنس مقايسه شد. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون -  پيگيري با گروه كنترل بود. به منظور اجراي پژوهش ابتدا از كل نواحي آموزش و پرورش استان اصفهان، ناحيه پنج به صورت تصادفي انتخاب شد. و از بين مدارس اين ناحيه، يك دبستان دخترانه به صورت تصادفي انتخاب گرديد. پس از آن آزمودني ها به طور تصادفي از والدين داوطلب دانش آموزان  دختر اين دبستان انتخاب و به صورت تصادفي 15 زوج در گروه آزمايش و 15 زوج در گروه كنترل گمارده شدند. هردو گروه در طي 3 مرحله پيش آزمون شامل پرسشنامه هاي رضايت زناشويي انريچ، پرسشنامه رضايت زناشويي محقق ساخته،  پرسشنامه صميميت زناشويي محقق ساخته و مقياس صميميت واكر و تامپسون (1983) و پس آزمون شامل پرسشنامه هاي رضايت  زناشويي محقق ساخته و صميميت زناشويي محقق ساخته و  پيگيري شامل پرسشنامه رضايت زناشويي محقق ساخته ارزيابي شدند . داده هاي به دست آمده از آزمون رضايت زناشويي محقق ساخته و پرسشنامه صميميت زناشويي محقق ساخته توسط نرم افزار SPSS تحليل شد و نتايج زير بدست آمد: نتايج نشان داد تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي درمرحله پس آزمون در موارد رضايتمندي زناشويي زوجين، رضايت جنسي زوجين، رضايت از مهارت هاي حل تعارض زوجين، رضايت از ارتباط با خانواده اصلي، رضايت از ارزش هاي مذهبي و رضايت از فعاليت هاي اجتماعي – تفريحي معنادار بود (01/0>p يا 05/0>p) همچنين تاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي در مرحله پيگيري در موارد رضايتمندي زناشويي زوجين، رضايت جنسي زوجين، رضايت ازمهارت هاي حل تعارض زوجين، رضاي از ارتباط با خانواده اصلي و رضايت از ارتباط بين زوجين معنادار بود(01/0>p يا 05/0>p). آموزش غني سازي زندگي زناشويي بررضايت از مديريت منزل در پس آزمون و پيگيري معنادار نبود(05/0<p) اثر جنسيت برتاثير آموزش غني سازي زندگي زناشويي در پس آزمون و پيگري تاييد نشد(05/0 p) و همچنين تفاوت و در رضايت زناشويي زنان و مردان مورد تاييد قرار نگرفت(05/0<p). نتايج نشان داد كه آموزش غني سازي زندگي زناشويي در ابعاد جنسي، حل تعارضات، ارتباط با خانواده اصلي، فعاليت هاي مذهبي، فعاليت هاي اجتماعي تفريحي و ارتباط زوجين موثر بوده ولي در بعد مديريت منزل موثر نبوده است. در ضمن آموزش غني سازي زندگي زناشويي تحت تاثير جنسيت قرار نداشته است. در مورد آزمون صميمت زناشويي محقق ساخته نتايج نشان داد آموزش غني سازي زندگي زناشويي در افزايش صميمت عاطفي، عقلاني، ارتباطي، روان شناختي، اجتماعي – تفريحي و صميميت كلي معنادار بوده (05/0 p)، اما در افزايش صميمت فيزيكي، مذهبي و جنسي زوجين معنادار نبوده است(05/0<p). به طور كلي مي توان از برنامه غني سازي زندگي زناشويي به عنوان يك برنامه مناسب جهت افزايش رضايتمندي و صميمت زوجين ا ستفاده نمود.