تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد پرتوي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 25/6/85

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور- دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

بررسي رابطه بين ماهيت شغلي و رضايت شغلي پرسنل شركت ذوب آهن اصفهان

چكيده

هدف کلي اين تحقيق تعيين رابطه ماهيت شغل و رضايت شغلي چهار گروه کاري (سرپرستان، مهندسين، کارگران ومديران مياني) شرکت ذوب آهن اصفهان بود. در اين پژوهش، از روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي استفاده شده است. به منظور تعيين روابط بين متغيرها از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شده است. براي ارزيابي ماهيت شغل از پرسشنامه بيکر و از پرسشنامه هنجاريابي شده مينه سوتا براي ارزيابي و اندازه گيري رضايت شغلي استفاده شده است. ضريب پايايي پرسشنامه بيكر87/0 و مينه سوتا 92/0 برآورد شد. نمونه آماري مشتمل بر 312 نفر (84 سرپرست، 82 مهندس، 96 کارگر و 50 مديرمياني) کارکنان ذوب آهن اصفهان در سال 84 بود كه از طريق نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام پذيرفت. نتايج اصلي پژوهش نشان داد که : 1) بين ارزش کار و رضايت شغلي رابطه معنادار و مثبت (در سطح 05/0) بوده و بيشترين رابطه به مديران مياني(43/0) تعلق داشت. 2) بين خود استقلالي و رضايت شغلي در بين 4 گروه کاري رابطه معنادار ومثبت (در سطح 05/0) بود و هرچه عامل خود استقلالي در فرآيند کار بيشتر باشد، رضايت شغلي 4 گروه کاري بالاتر بوده است.3) بين بازخورد و رضايت شغلي در بين 4 گروه کاري رابطه معنادارو مثبت(در سطح 05/0) بوده و هرچه قدر بازخورد در بين کارکنان بالاتر باشد، رضايت شغلي آنها بالاتربوده است. 4) بين فرصت هاي شغلي و رضايت شغلي بين 4 گروه کاري رابطه معنادار و مثبت (در سطح 05/0) بوده و بيشترين رابطه به مديران مياني(53/0) تعلق داشت. 5) بين امکانات شغلي و رضايت شغلي در بين گروه کاري رابطه معنادار ومثبت (در سطح 05/0) بوده و هرچه قدر امکانات شغلي مطلوب تر باشد، رضايت شغلي 4 گروه کاري بيشتر بوده است.6) بين چالش شغلي و رضايت شغلي ميان 4 گروه کاري رابطه معنادار ومثبت (در سطح 05/0) بود و بيشترين رابطه به سرپرستان(35/0) تعلق داشت.