تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محبوبه وفائيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 20/6/85

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزشان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد

چكيده

هدف از اين پژوهش تعيين رابطه هر يك از الگو هاي دلبستگي بزرگسالان (ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا) با مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد بوده است. بدين منظور 135 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره پيش دانشگاهي شهر يزد (73دخترو62پسر)، به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسالان هيزن و شيور(1987) و همچنين پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي وايتزمن(1976) و پرسشنامه جمعيت شناختي در بين آنان اجرا گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داده است كه بين ميزان مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي شهر يزد با الگوهاي دلبستگي آنان رابطه معناداري وجود دارد(05/0 > P). به عبارتي هر چه نمرات دانش آموزان در سبك ايمن افزايش مي يافت، بر نمرات مهارت هاي اجتماعي آنان نيز افزوده مي شد، و از سوئي با افزايش نمرات در سبك هاي اجتنابي و دوسوگرا از نمرات مهارت هاي اجتماعي كاسته مي شد. همچنين اين نتايج نشان داده است بين ميزان نمرات مهارت هاي اجتماعي دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد و ميانگين نمرات دختران در اين متغير بالاتر است (05/0 > P). علاوه بر اين، نشان داده شد بين سبك هاي دلبستگي دختران و پسران نيز تفاوت هاي معناداري وجود داشت، به اين ترتيب كه، دختران در سبك دلبستگي ايمن و پسران در سبك هاي اجتنابي و دوسوگرا نمرات بالاتري كسب نموده اند (05/0 > P). در بررسي متغير هاي دموگرافيك نيز بين سن دانش آموزان ، سن والدين، ميزان تحصيلات والدين و اشتغال مادر، همچنين ترتيب تولد با ميزان مهارت هاي اجتماعي رابطه هاي معناداري مشاهده گرديد(05/0 > P).