تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي قاسم زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 30/7/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان رسمي شهرداري اصفهان بوده است. به منظور اجراي پژوهش 28 نفر از كاركنان شهرداري اصفهان به شيوه تصادفي منظم انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گروه گواه جايگزين شدند. هر دو گروه طي دو مرحله(پيش‌آزمون و پس‌آزمون) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در اين تحقيق پرسشنامه كيفيت زندگي كاري محقق‌ساخته بود. به منظور اجراي پژوهش، گروه آزمايش طي شش جلسه تحت مشاوره شغلي گروهي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس قرار گرفتند و گروه گواه در ليست انتظار باقي ماند. به منظور تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-9 استفاده شد. نتايج اين پژوهش با تحليل كوواريانس و مانوا نشان داد مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان تاثير نداشت و بر كيفيت زندگي كاري كاركنان با توجه به جنسيت نيز موثر نبود.