تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مليحه سادات کاظمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 24/4/85

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

بررسي رابطه بين متعلقات مهم، نظام ارزشي و نگرشهاي خريد كردن دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

با توجه به نقش مهم متعلقات به عنوان بروندادهاي تصميم گيري مصرف کنندگان، اين پژوهش به بررسي تأثير نظام ارزشي مصرف کنندگان بر نگرشهاي آنها حين فرايند تصميم گيري ، و بر متعلقات به عنوان فرايندهاي پس از خريد کردن پرداخته است. با استفاده از نمونه گيري خوشه اي از ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 85-1384، 213 نفر انتخاب شدند. ابزارهاي به کار رفته در پژوهش عبارتند از : زمينه يابي ارزشهاي شوارتز، نگرش سنج خريد کردن، و يک پرسش باز پاسخ درباره متعلقات مهم افراد. با استفاده از مقولات کدگذاري ريچينز (1994)، پاسخ هاي افراد در اين پرسش مورد تحليل محتوا قرار گرفت. ابزارهاي به کار رفته ويژگيهاي روانسنجي مطلوبي داشتند. داده ها با استفاده از تحليل همبستگي متعارف و تحليل تشخيصي مورد تحليل محتوا قرار گرفتند. همبستگي ها ي متعارف به دست آمده مشخص ساختند که ارزشهاي سطح فردي با نگرشهاي افراد (001/0≥p) و انواع متعقات مهم افراد (034/0= p) رابطه دارند و آنها را پيش بيني مي کنند. همچنين نتايج نشان دادند که بين نگرشهاي خريد کردن و انواع متعلقات رابطه وجود دارد(075/0 = p). به طور کلي نتايج نه تنها نشان دادند که کارکردهاي روانشناختي کل گستره ارزش ـ نگرش ـ رفتار را در بر مي گيرد ، بلکه نشان دادند که اين کارکردها را مي توان با توجه به نظام ارزشي پيچيده تري مورد بررسي قرار داد. يافته ها بر اساس نظريه ارزشي شوارتز مورد بحث قرار گرفتند.