تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا سعيدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 25/4/85

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر عذرا اعتمادي

بررسي اثر بخشي درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارض زناشويي زوجين شهرستان خميني شهر

چكيده

زوجين متعارض از عادات و ويژگيهاي همسرشان ناراضي هستند و مشکلاتي را در حوزه هاي ارتباطي، نحوه گذراندن اوقات فراغت، روابط جنسي و يا اختلاف با دوستان يا خانواده همسر گزارش مي کنند (السون و فاورز،1992). از رويکردها و روش هاي گوناگوني براي حل تعارضات زناشويي استفاده مي شود.

هدف پژوهش حاضر اين است که بررسي کند آيا زوج درماني کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارضات زناشويي موثر است؟ فرضيه اين تحقيق اين است که آيازوج درماني کوتاه مدت راه حل مدار در کاهش تعارض زناشويي زوجين موثر است؟

جامعه آماري در اين پژوهش کليه زوجين شهرستان خميني شهر بودند که از بهمن 1384 تا ارديبهشت 1385 به هسته مشاوره خميني شهر مراجعه کردند. نمونه شامل 20 زوج از زوجين مراجعه کننده به شهرستان خميني شهر بودند که به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. و در 6 جلسه يک ساعته زوج درماني شرکت کردند. روش آماري در اين پژوهش تحليل کواريانس بود. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه تعارض زناشويي است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که زوج درماني به شيوه کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارض زناشويي زوجين موثر است (p<0.05). تمام فرضيات فرعي پژوهش تاييد شده اند (P<0.05). يعني زوج درماني کوتاه مدت راه حل مدار بر روي ارتباط با خانواده همسر، ارتباط، اوقات فراغت، رابطه جنسي، حل مشکل، امور مالي، نقش هاي مساوات طلبانه موثر است.