تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن رئيسي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 13/3/85

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور- دکتر بهزاد شمس

بررسي نظرات هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزشي آنان

چكيده

پژوهش حاضر به «بررسي نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر عملكرد آموزشي آنان» پرداخته است. به همين منظور، در كنار هدف اصلي پژوهش مبني بر «تعيين نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روش تدريس فعال بر بهبود مهارتهاي قبل، ضمن و بعد از تدريس و همچنين تعيين نظرات آنها براساس متغيرهاي سابقه تدريس، جنسيت، رشته تحصيلي، مدارك تحصيلي، محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي، سن و رتبه دانشگاهي» مطرح و بررسي شده است.

روش انجام پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه پژوهش حاضر، شامل كليه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 85-1384 و تعداد كل آنها 642 نفر بوده است. همچنين به منظور نمونهگيري، پس از برآورد آماري و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 103 نفر با بهرهگيري از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه 36 سؤالي محقق ساخته بود كه روايي آن با بهرهگيري از نظرات متخصصان و پايايي آن نيز طي مطالعه مقدماتي و با محاسبه ضريب لقاي كرونباخ، ضريب 83/0 بدست آمد. پس از گردآوري دادهها، به منظور تجزيه و تحليل آماري دادهها نيز از روشهاي آماري چون؛ t تك متغيره، آزمون f استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد:

- ميانگين نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر عملكرد آنان بزرگتر از سطح متوسط بوده است.

- ميانگين نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر مهارتهاي قبل از تدريس آنان بزرگتر از سطح متوسط بوده است.

 - ميانگين نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر مهارتهاي ضمن تدريسآنان بزرگتر از سطح متوسط بوده است.

- ميانگين نظرات اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر مهارتهاي بعد از تدريس آنان بزرگتر از سطح متوسط بوده است.

- F مشاهده شده در سطح α=0/05 تفاوت معناداري را در زمينه تعامل روش تدريس فعال و جنسيت، رشته تحصيلي و سن نشان داد.

- F مشاهده شده در سطح α=0/05 تفاوت معناداري را در زمينه تعامل روش تدريس فعال و سابقه تدريس، مدرك تحصيلي و محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي و رتبه دانشگاهي نشان نداد.