تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سعداله سيف اله پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت- دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 31/4/85

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و كردستان در سال تحصيلي 85- 1384

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تعهد سازماني و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و كردستان بود. روش انجام پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري، شامل كليه دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان و كردستان در سال تحصيلي 85-1384 بود كه تعداد آنها به ترتيب 18340 و 615 نفر مي باشد حجم نمونه به تعداد 122 نفر از اعضاي هيأت علمي و 248 نفر از دانشجويان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار اندازه گيري شامل دو پرسشنامه 27 سوالي تعهد سازماني و 28 سوالي عملكرد آموزشي بود كه توسط محقق ساخته شد. با استفاده از ضر يب آلفاي كرونباخ ، ضريب پايايي 86/0 براي پرسشنامه ي تعهد سازماني و 84/0 براي پرسشنامه ي عملكرد آموزشي به دست آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي، رگرسيون چند متغيره و آزمون مانوا استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد : 1- همبستگي معناداري بين تعهد نسبت به سازمان و سه بعد عملكرد آموزشي اعضاء هيأت علمي وجود ندارد. 2- ضرايب رگرسيون نشان داد، از چهار مولفه تعهد سازماني، نمرات هيچ كدام از آنها تحت تأثير جنسيت قرار نداشته، و از سه بعد عملكرد آموزشي تنها نمرات بعد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تحت تأثير جنسيت قرار داشته است. 3- ضرايب رگرسيون نشان داد، هيچ يك ازمولفه هاي تعهد سازماني و همچنين سه بعد عملكرد آموزشي تحت تأثير سن پاسخگويان قرار نداشته است. 4- ضرايب رگرسيون نشان داد كه نمرات هيچ كدام از چهار مولفه تعهد سازماني تحت تأثير مدرك تحصيلي و سنوات خدمتي اعضاء هيأت علمي قرار نداشته است. 5- ضرايب رگرسيون نشان داد كه نمرات چهار مولفه تعهد سازماني تحت تأثير رشته تحصيلي پاسخگويان قرار نداشته و در سه بعد عملكرد آموزشي تنها نمرات بعد تدريس تحت تأثير رشته تحصيلي پاسخگويان قرار داشته است. 6- نتايج آزمون F (مانوا) نشان داد، تفاوت معناداري بين نظرات دانشجويان در ابعاد (تدريس و روابط انساني) عملكرد آموزشي براساس جنسيت وجود ندارد. همچنين نتايج آ‌زمون فوق نشان داده تفاوت معناداري بين نظرات دانشجويان در خصوص ابعاد عملكرد آموزشي براساس مقطع تحصيلي و سن آنها وجود ندارد اما براساس رشته ي تحصيلي وجود دارد.