تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کبري تقي زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 31/4/85

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شادماني و سرزندگي اعضاء هيئت علمي در دانشگاه اصفهان درسال 85-84 بود . روش پژوهش با توجه به ماهيت تحقيق ، توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل 454 نفر عضو هيئت علمي بود که از اين تعداد 80نفر از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش سه پرسشنامه توصيف شغلي (JDI) اسميت ، پرسشنامه شادماني آکسفورد و پرسشنامه سرزندگي بود که ترتيب با ضريب اعتبار (95/0)، (92/0) و (86/0) مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد که بين شاخصهاي ماهيت کار ، همکاران ، حقوق، فرصتهاي ارتقاء و ترفيع، و رضايت شغلي هر کدام به ترتيب با ضريب همبستگي (45/0=r)،ء(23/0=r)،ء(30/0=r)،ء(38/0=r)،ء(38/0=r) و شادماني در سطح 05/0>p رابطه مثبت و معنادار وجود داردو بين شاخصهاي ماهيت کار ، همکاران ، حقوق، کيفيت سرپرستي ، و رضايت شغلي هر کدام به ترتيب با ضريب همبستگيء(50/0=r)،ء(29/0=r)،ء(26/0=r) ،ء(30/0=r)،ء(42/0=r) و سرزندگي در سطح 05/0>p رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.همچنين نتايج نشان داد بين ميزان شادماني و سرزندگي اعضاء هيئت علمي با ويژگيهاي سن ، جنسيت ، سابقه کار، وضعيت تأهل و مرتبه علمي رابطه معنا دار وجود ندارد، فقط ميزان سرزندگي اعضاء هيئت علمي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي از همه دانشکده ها به جز اقتصاد بيشتر است و سرزندگي اعضاء هيئت علمي دانشکده زبانهاي خارجي در پايين ترين حد قرار دارد.