تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آغابي بي محمدخاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 5/7/84

رشته و گرايش : مشاوره-شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تاثير مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر افزايش بهره وري و رضايت شغلي كارمندان اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان بود . روش نيمه تجربي و متغير مستقل در اين پژوهش مشاوره شغلي به سبك سازگاري شغلي ديوس و متغير هاي وابسته ، بهره وري و رضايت شغلي مي باشند.

براي اجراي پژوهش تعداد 40 نفر از كارمندان اداره كار و امور اجتماعي به طور تصادفي انتخاب شدند و با گزينش تصادفي در دو گروه 20 نفري تحت عنوان گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند . هر دو گروه با آزمونهاي بهره وري و رضايت شغلي مورد آزمون قرار گرفتند . در مورد گروه آزمايش پنج جلسه مشاوره شغلي به روش سازگاري شغلي ديويس ودو جلسه پيگيري انجام شد و در گروه كنترل هيچ مداخله اي انجام نگرفت . داده ها با نرم افزار آماري SPSS و با آزمونهاي تحليل كوواريانس و تحليل مانوا تحليل شد .نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مشاوره به روش سازگاري شغلي بر افزايش ميزان بهره وري كارمندان موثر است ولي بر رضايت شغلي آنان تاثير ندارد.