تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه مختاري پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 30/3/85

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر شعله اميري

بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسبك هاي رهبري چندگانه (مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبك هاي رهبري چندگانه (مدل برنارد باس ( مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش با توجه به ماهيت پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري شامل 33 نفر مديران گروه هاي آموزشي و454 نفر عضو هيأت علمي بود كه از اين تعداد 33 نفر مديران گروه هاي آموزشي و80 نفراعضاي هيأت علمي از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش‏ دو پرسشنامه قابليت هيجاني و پرسشنامه رهبري چندگانه بود كه به ترتيب با ضريب اعتبار90/0= ra و 94/0= ra مورد استفاده قرارگرفت. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد كه: 1) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و سبک رهبري تحولي 347/0= r بود که در سطح 05/0>P معنادار است. بنابراين، بين هوش هيجاني و سبک رهبري تحولي رابطه ي معنادار وجود دارد،2) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و سبک رهبري تعاملي269/0= r مي باشد که در سطح 05/0>P معنادار نيست. بنابراين، بين هوش هيجاني و سبك رهبري تعاملي رابطه ي معنادار وجود ندارد،3) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و سبک رهبري غيرمداخله گر 044/0 = r است که در سطح05/0>P معنادار نمي باشد. بنابراين، بين هوش هيجاني و سبک رهبري غيرمداخله گر رابطه ي معنادار وجود ندارد.