تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پيمان يارمحمدزاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 30/3/85

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي رابطه بين خلاقيت مديران و معاونان و ميزان كاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهر اروميه

چكيده

هدف تحقيق حاضر بررسي همبستگي بين خلاقيت مديران و معاونان دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي پسرانه‌ي شهر اروميه با ميزان كاربست مولفه هاي سازمانهاي يادگيرنده بر اساس اصول پنج گانه پيترسنج (قابليت شخصي،الگو هاي ذهني، آرمان مشترك،يادگيري تيمي و تفكر سيستمي) بود.سئوالات پژوهش با در نظر گرفتن خلاقيت مديران و معاونان و مولفه هاي سازمانهاي يادگيرنده و با توجه به متغير هايي چون مدرك تحصيلي،رشته‌ي تحصيلي،سابقه خدمت،گروههاي سني و سمت ،مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

روش تحقيق مورد استفاده توصيفي از نوع همبستگي بود.جامعه ي آماري شامل 226 نفر از مديران و معاونان دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي پسرانه ي شهر اروميه در سال تحصيلي 85-1384 بودكه با استفاده از روش نمونه گيري نظام دار تصادفي متناسب با حجم ،تعداد 26 مدير و 54 معاون و در مجموع 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد.ابزار جمع آوري اطلاعات شامل يك پرسشنامه ي خلاقيت با 50 گويه و يك پرسشنامه ي سازمانهاي يادگيرنده با 37 گويه بودكه ضريب پايايي با استفاده از فرمول كرونباخ 95/0 براي پرسشنامه ي خلاقيت و 93/0 براي پرسشنامه ي سازمان يادگيرنده بدست آمد.

تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي(فراواني،درصد،ميانگين و انحراف معيار)و استنباطي(ضريب همبستگي،آزمون T مستقل،تحليل واريانس چند متغيره(مانوا)،تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير) صورت گرفت.

يافته هاي پژوهش نشان داد بين خلاقيت مديران و معاونان با ميزان كاربست همه ي مولفه هاي سازمان يادگيرنده رابطه ي مثبتي وجود دارد. علاوه بر اين بين نظرات مديران و معاونان در خصوص ميزان كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده مانند مدرك تحصيلي و سابقه ي خدمت تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.از نظر رشته ي تحصيلي و گروههاي سني فقط مولفه ي قابليت شخصي رابطه ي معني داري نشان داد.از نظر سمت نيز مولفه هاي قابليت شخصي،يادگيري تيمي و تفكر سيستمي تفاوت معني داري را نشان دادند. و در دو مولفه ي الگوهاي ذهني و آرمان مشترك رابطه ي معني داري ديده نشد.

در خصوص خلاقيت مديران و معاونان با توجه به ويژگي هايي مانند مدرك تحصيلي،رشته ي تحصيلي،سابقه ي خدمت و گروههاي سني تفاوت معني داري مشاهده نگرديد و تنها خلاقيت مديران و معاونان براساس سمت رابطه ي معني داري را نشان دادند.