تحصيلات تكميلي

تاريخ دفاع : 26/6/75

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

نام و نام خانوادگي : احمدعلي ابراهيمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

بررسي‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهراصفهان‌ بر اساس‌ نظرات‌دبيران

چكيده

هدف‌ از اين‌ تحقيق‌ بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ در مورد الگوهاي‌ تصميم‌گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌شهر اصفهان‌ است‌ كه‌ در برخورد با مسائل‌ مختلف‌ از قبل‌ انضباطي‌ ، اداري‌ و آموزشي‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌دهند. الگوهاي‌ مورد نظر عبارتند از 1ـ الگوي‌ تصميم‌ گيري‌ فردي‌، مشورتي‌ ، مشاركتي‌ و گروهي‌

براي‌ انجام‌ اين‌ تحقيق‌ از جامعه‌ آماري‌ مورد نظر 182 نفر از طريق‌ روش‌ نمونه‌گيري‌ طبقه‌اي‌ بصورت‌تصادفي‌ انتخاب‌ گرديد تا در مورد الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديرانشان‌ اظهار نظر نمايند.

سئوالات‌ ويژه‌ اين‌ تحقيق‌ عبارتند از 1ـ آيا مديران‌ در برخورد با مسائل‌ مختلف‌ از الگوي‌ تصميم‌ گيري‌فردي‌- مشورتي‌ و گروهي‌ استفاده‌ مي‌نمايند.(كه‌ در چهار فرضيه‌ جداگانه‌ تجزيه‌ و تحليل‌ گرديد) 2ـ آياتفاوت‌ معني‌ داري‌ بين‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مرد و زن‌ ، داراي‌ تحصيلات‌ مديريت‌ و فاقد آن‌ و باسابقه‌ و كم‌ سابقه‌ وجود دارد. (كه‌ در سه‌ فرضيه‌ جداگانه‌ تجزيه‌ و تحليل‌ گرديد). نتايج‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌مي‌دهد كه‌ تصميم‌ گيري‌ فردي‌ مديران‌ در مسائل‌ اداري‌ در بالاترين‌ حد و مسائل‌ آموزشي‌ در پائين‌ترين‌حداست‌، تصميم‌ گيري‌ مشورتي‌ در مسائل‌ آموزشي‌ در بالاترين‌ حد و در مسائل‌ اداري‌ در پايين‌ترين‌حداست‌، تصميم‌ گيري‌ مشاركتي‌ در مسائل‌ انضباظي‌ در بالاترين‌ حد و در مسائل‌ اداري‌ پائين‌ترين‌ حد، ونهايتاً تصميم‌ گيري‌ گروهي‌ در مسائل‌ آموزشي‌ در بالاترين‌ حد و در مسائل‌ اداري‌ در پائين‌ترين‌ حداست‌.

همچنين‌ نتايج‌ اين‌ تحقيق‌ تفاوت‌ معني‌ داري‌ را بين‌ مديريان‌ مرد و زن‌ در استفاده‌ از الگوي‌تصميم‌گيري‌ فردي‌ نشان‌ مي‌دهد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ مديران‌ زن‌ بيشتراز مديران‌ مرد از الگوي‌ تصميم‌ گيري‌فردي‌ استفاده‌ مي‌نمايند. اما اين‌ تفاوت‌ در استفاده‌ از ساير الگوها معني‌ دار نيست‌. در مورد تفاوت‌الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ داراي‌ تحصيلات‌ مديريت‌ و فاقد آن‌ نتيجه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ مديران‌ داراي‌تحصيلات‌ مديريت‌ بيشتر از ساير مديران‌ از الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مشورتي‌، مشاركتي‌ و گروهي‌ استفاده‌مي‌نمايند. كه‌ اين‌ تفاوت‌ در استفاده‌ از الگوي‌ تصميم‌ گيري‌ فردي‌ معني‌ دار نيست‌ . همچنين‌ نتايج‌ اين‌تحقيق‌ وجود تفاوت‌ بين‌ مديران‌ با سابقه‌ و كم‌ سابقه‌ را در استفاده‌ از الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مشورتي‌ وگروهي‌ نشان‌ مي‌دهد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ مديران‌ با سابقه‌ بيشتر از الگوهاي‌ فوق‌ استفاده‌ مي‌نمايند. اما درالگوهاي‌ ديگر تفاوتي‌ مشاهده‌ نگرديد.